#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správa o činnosti Ms Polície v Hnúšti za rok 2005

Typ: ostatné
Vážený pán primátor, dámy a páni poslanci Mestského zastupiteľstva,
dovoľte mi, aby som predniesol „Správu o činnosti Ms Polície v Hnúšti za rok 2005.

OBSAH:

1, Úvod – Zhodnotenie činnosti Ms Polície za rok 2005.

2, Činnosť zamestnancov Ms Polície počas výkonu služby.

3, Riešenie priestupkov.

4, Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste a spolupráca s PZ SR.

5, Návrhy a podnety na skvalitnenie činnosti Ms Polície v Hnúšti.

1, Úvod – Zhodnotenie činnosti Ms Polície za rok 2005.

Ms Polícia v Hnúšti má v súčasnosti štyroch členov vrátane náčelníka, pretože prepustením piateho člena Dušana Kvasa sa situácia dosť skomplikovala. Následným prijatím zmeny Organizačného poriadku , podľa ktorého pracujeme aj v nočných smenách a kontrolujeme dodržiavanie zatváracích hodín v reštauráciách vzhľadom na malú početnosť zamestnancov, ako aj nutnosti dodržiavať Zákonník práce vznikajú vo výkone služby medzery, ktoré

nedovoľujú výkon služby v ktorúkoľvek dobu a to nehovorím o tom, že zamestnanci Ms Polície si počas celého letného dovolenkového obdobia nemohli súvisle čerpať riadnu dovolenku, čo dobiehajú v terajšom období. Napriek týmto negatívam, členovia Ms Polície v Hnúšti odviedli počas roka 2005 podľa môjho názoru zodpovednú prácu na všetkých úsekoch, ktoré im Zákon ukladá a ktorá často bola aj nad rámec ich pracovnej náplne. Nebolo ničím výnimočným, že zasahovali na pokyn p. primátora mesta aj v čase osobného voľna , alebo na vlastný popud chránila majetok mesta,

napr. bývalý Klub dôchodcov v Záhrade 1. Mája, garáže, alebo bývalú Základnú školu v Likieri a to podotýkam bez

akéhokoľvek nároku na prípadnú odmenu, či preplatený nadčas. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti môžem konštatovať, že zamestnanci Ms Polície vykonali zodpovednú prácu na úsekoch dodržiavania Vzn mesta, bezpečnosti občanov,

dodržiavania záverečných hodín v podnikoch, dopravy, riešenia nahlásených priestupkov, o čom budem bližšie hovoriť v časti č.3. Avšak je potrebné konštatovať, že súčasná finančná situácia mesta vzhľadom na prenesené kompetencie

zo štátnej správy neumožňuje rozšíriť početný stav zamestnancov Ms Polície a tak nám neostáva na otázky občanov -“nevidno vás „ odpovedať - štyria ľudia pracujúci podľa platného zákonníka práce nemôžu byť vždy a všade.

2, Činnosť zamestnancov Ms Polície počas výkonu služby.

Činnosť Ms Polície je jasne vymedzená v Zákone č. 564/ 91 Z.z. o „Obecnej polícii“, ktorým sa pri svojej činnosti riadime a preto jej obsah bližšie nebudem rozoberať, s dôrazom na jej celkové skvalitnenie vo všetkých úsekoch činnosti, ako aj zlepšenie spolupráce s OO PZ v Hnúšti, jednotlivými oddeleniami MsÚ, ako aj organizáciami patriacimi pod pôsobnosť mesta.

Dopoludňajšia smena - 7.30-15.00 : - zabezpečuje dohľad pri prechodoch pre chodcov pri Základných školách počas nástupu na vyučovanie, prípadne vykonávaním besied na školách na rôzne témy, ako sú dopravná výchova, šikanovanie

právomoci Ms Polície a pod., ktoré sú uskutočnené na požiadanie učiteľov, alebo riaditeľa školy.

Pochôdzkovou službou sa pravidelne skontroluje centrum mesta a priľahlé lokality (napr. záhrada 1.mája a cintorín – opakovane aj poobedných a nočných hodinách), služobným mot. vozidlom ,alebo najnovšie aj služobnými bicyklami sa skontroluje dodržiavanie dopr. značenia v meste, hliadka prevádza kontrolu miestnej časti Likier – Kolónia a miest s najväčšou koncentráciou Rómov, poprípade koná podľa vývoja situácie, alebo oznámení občanov. Časť pracovnej doby venujú členovia hliadky objasňovaniu priestupkov, ako aj výsluchom poškodených, alebo svedkov. Pravidelnú pozornosť venujeme kontrole a zisťovaniu pôvodcov čiernych skládok, ktoré sa nám v katastri mesta neustále množia. Musím konštatovať, že vypátranie ich pôvodcov je často zložité a objasňovanie by si vyžadovalo neustály dohľad hlavne vo večerných a nočných hodinách. Pri riešení priestupkov často narážame na aroganciu, nevšímavosť a nezáujem občanov, ako aj na neochotu podávať vysvetlenie, alebo vypovedať proti priestupcovi . O to však je viac anonymných podaní, ktoré sa v zmysle zákona len obtiažne objasňujú, pretože proti uvedenému priestupcovi nikto nepodal oficiálne oznámenie, ani nie je ochota svedčiť.

Popoludňajšia smena 14.30 – 22.00 : - činnosť hliadky je zameraná hlavne na zabezpečenie verejného poriadku v meste, kontrolu pohostinských a reštauračných zariadení, prípadne na zásahy pri oznámeniach občanov, ako aj na kontrolu objektov v meste vo večerných a nočných hodinách. Úzka spolupráca je s členmi KOVP, ktorí sa viackrát zúčastnili kontrol dodržiavania záverečných hodín a nalievania mladistvým osobám v pohostinstvách. Osobitne by som chcel vyzdvihnúť prínos Mgr.Kpt.Pavla Žiga , ako aj p.Bohuša Palúša, p. Jozefa Vranca, Jána Berceliho, ktorí viackrát s členmi hliadok absolvovali nočné kontroly podnikov a to na prosté požiadanie v osobnom voľne. V dnešnej dobe je to ojedinelý prístup , ale ako členom KOVP im to dodalo prehľad o súčasnom morálnom stave v pohostinstvách v meste.

Opakovanými kontrolami, ako aj zhromaždením materiálov o priiestupkoch v pohostinstve Peklo na Francisciho ulici

za spolupráci s oddeleniami Ms úradu ako aj Živnostenským odborom Obvodného úradu V Rim.Sobote sa nám podarilo zrušiť prevádzku tohto zariadenia, v ktorom boli sústavné problémy a grupovali sa maloletí a mladiství.

Nočná smena 22.00 – 05.30 : - sa zameriava na kontrolu záverečných hodín podľa nového VZN mesta, prípadne

pokutuje priestupcov na mieste. Po zatvorení všetkých podnikov v meste sa zameriava na kontrolu objektov v meste a mestských častiach, kontrolu miestneho cintorína, Domu smútku, a ako som už uviedol aj miestnych garáží a to nielen v meste, ale aj v Kolónii a Likieri. Do konca smeny hliadka kontroluje verejný poriadok v meste a mestských častiach.

3, Riešenie priestupkov.

Na úseku riešenia priestupkov pre porovnanie pracovníci Ms Polície v Hnúšti v roku 2005 zaevidovali a vyriešili celkovo 76 nahlásených závažnejších priestupkov, pričom v blokovom konaní sa v r. 2005 vybralo cca 10,300 .- Sk .

K dokresleniu situácie je nutné podotknúť, že na Obvodný úrad v Rim.Sobote bolo v zmysle zákona odstúpených

v priebehu roka 30 priestupkov, ktoré sankcionujú mminimálne 1,000.- Sk pokutou, avšak ktorých výnos plynie štátu

a nie mestu, z čoho vyplývá celkový výber pokút v čiastke 40,300.- Sk, čo je viac ako za minulý rok.

*

na úseku porušovania dopravy a cestnej premávky
*

na úseku porušovania VZN mesta
*

na úseku poškodzovania majetku
*

na úseku porušovania verejného poriadku
*

na úseku narúšania občianskeho spolunažívania
*

na úseku podávania alkoholu mladistvým a maloletým (mimo blokového konania)
*

na úseku hospodárenia s bytmi

*

kde sme celkovo uložili blokové pokuty v čiastke spomenutých 10,300.- Sk a to podotýkam, že nebolo eminentným záujmom pracovníkov MsP bezhlavo pokutovať, ale množstvo priestupkov sa riešilo pri prvopriestupcoch výchovne -uložením pokarhania. Z uvedenej sumy nám vyplýva, že bola o polovicu nižšia ako vlani, čo je zapríčinené väčším rešpektom občanov a ich ukáznenosťou. Do pozornosti dávam návrh na zriadenie platených parkovísk pred Ms úradom, ako aj na mestských verejných plochách pre Domom služieb, bývalým Obchodným domom, ktoré by formou zakúpenia jednorázového parkovacieho lístka zamestnancom Mestskej Tržnice, prípadne kúpou v poštovom novinovom stánku prispeli do pokladne mesta-výšku parkovného a jeho dobu trvania by schálili poslanci Ms Zastupiteľstva.

4, Zhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste a spolupráca s PZ SR

.

Reorganizáciou OO PZ v Hnúšti z pôvodných 32 na terajší stav 16 – tich príslušníkov vrátane riaditeľa a zástupcu,

zrušením OO PZ v Tisovci a zrušením stálej služby v nočných hodinách po 22.00 hodine sa v porovnaní s minulosťou značne znížila bezpečnostná situácia v meste a mestských častiach. Pre celý obvod pôsobnosti OO PZ v Hnúšti

tj. v smere Rim.Baňa – Tisovec, Klenovec – Ratkovská Suchá je v poobedných a nočných hodinách k dipozícii jedna

hliadka o počte dvoch príslušníkov, ktorí sú po spomenutej 22.00 hod. riadení operačným oddelením OR PZ v Rim.Sobote, čo je značne komplikované a pomalé. Naše poznatky získané z dennej praxe ako aj od občanov poukazujú na skutočnosť, že osoba, ktorá nutne potrebuje zásah hliadky OO PZ sa tel.číslom 158 dovolá na operačné oddelenie v Rim.Sobote, odkiaľ je rádiom vyrozumená hliadka, ktorá sa v mnohých prípadoch nachádza v danom momente mimo územia mesta, napr. Ratková,Tisovec, a tak k reálnemu zásahu dochádza niekedy až po 20–30 min.

po oznámení občanom. Bol prevedený osobný pohovor s riaditeľom OR PZ v Rimavskej Sobote pplk.Mgr Miroslavom Bitalom, ktorý však povedal, že nie je v jeho moci rozhodnúť o navýšení početných stavov príslušníkov Policajného zboru.Tento stav je dlhodobo neudržateľný pretože nie je fyzicky možné s týmto počtom príslušníkov OO PZ v Hnúšti efektívne zasahovať na spomenutej rozlohe obvodu . Tento stav bol zapríčinený reformou Policajného zboru,

ktorá podľa vyjadrení ministra vnútra mala „priblížiť policajtov do ulíc-bližšie k občanom“…..

Čo sa týka nášho pohľadu na bezpečnostnú situáciu, výkonom služieb v nočných smenách sa docielilo zlepšenie predchádzajúceho stavu, pretože zavedením jednotných záverečných hodín je v meste relatívny kľud a nedochádza k rušeniu pokoja a výtržnostiam. Napriek pripomienkam podnikateľov o obmedzovaní podnikania, majú možnosť

požiadať o predĺženie záverečných hodín na konkrétnu akciu, ktoré im po predošlej konzultácii s Ms Políciou

Ms úrad v Hnúšti povolí, čo sa aj v praxi praktizuje a bez predošlého schválenia Ms Políciou podnik v ktorom sa vyskytli výtržnosti toto povolenie nedostane. Tieto skutočnosti sú pravidelne na poradách konzultované s p.primátorom.

Je nutné podotknúť, že napriek horeuvedným skutočnostiam sa spolupráca s OO PZ v Hnúšti výrazne zlepšila, či už vo výmene poznatkov, spoločných zásahov počas smien, alebo v komunikácii s jej riaditeľom. Osobitne treba vyzdvihnúť prínos Riaditeľa poriadkovej polície v Rim.Sobote Ing. Pplk.Alexandra Barnu a Mgr. Kpt Pavla Žiga, ktorý nám vždy

pri výkone kontrol pohostinstiev fyzickou prítomnosťou často až štyrmi motorizovanými hliadkami veľmi pomohli.

5, Návrhy a podnety na skvalitnenie činnosti Ms Polície v Hnúšti.

V oblasti prevencie kriminality sme nadviazali spoluprácu so Základnými a strednými školami na území mesta, kde sme už vykonali niekoľko besied - na tomto úseku by sme chceli organizovať pravidelné stretnutia so žiakmi so zameraním na prevenciu kriminality mládeže, ako aj šikanovania. So školami chceme naďalej budovať úzku spoluprácu a súčinnosť pri nahlasovaní výskytu maloletých a mladistvých osôb v pohostinských a reštauračných zariadeniach, čo už vykonávame. Je nevyhnutné častejšie navštevovať mestské časti, pretože aj tie sú súčasťou nášho mesta, kde už máme svojich miestnych dôverníkov, ktorí nám pri návšteve poskytujú informácie o situácii a miestnych pomeroch. Stojí za úvahu v dohľadnej dobe prijať ďalšieho – piateho člena Ms Polície a tým ďalej skvalitniť našu prácu možnosťou rozšírenia smien, ako aj zastupovania počas dovoleniek, nemocí a pod.

Opätovne upozorňujem , že je je nevyhnutné opäť spojazdniť rádiovú sieť Ms úradu, pretože mesto má platnú licenciu na jej prevádzku, zaplatené telekomunikačné poplatky, ako aj vybavenie za cca 200 tis.Sk – chýbajú len zdroje do prenosných vysielačiek v hodnote cca 3.000.- Sk / ks. V úspornom režime by stačilo zakúpiť 4 ks týchto zdrojov, aby dvojčlenná hliadka mohla plynule regulovať dopravu, počas veľkých akcií ako sú plánované koncerty,ako i Dni mesta,prípadne inú akciu na námestí, pričom by mala ešte dva zdroje v zálohe na nabíjačke.

Čo sa týka organizačných vecí je potrebné vedeniu Ms úradu neodkladne vyriešiť prejednávanie priestupkov osobou odborne spôsobilou, pretože s prenosom kompetencií množstvo vecí smeruje nie na Obvodný úrad v Rim. Sobote, ale

Ms úradu v Hnúšti ako orgánu miestne príslušnému. Z tohoto pohľadu je potrebné k priestupcom pristupovať nekompromisne a sankcionovať ich, pretože laxným prístupom nám v teréne nastávajú problémy typu : „ len si

spisuj Mestský policajt, aj tak mi na úrade nikto pokutu nedá“…

Je potrebné dopracovať kamerový systém, ktorý je realizovaný štyrmi pohľadmi na námestie a jeho okolie tým, že

sa prevedie prepojenie do kancelárie Ms Polície so zakúpením videorekordéru s funkciou LP, aby sme aj pri nízkom počte zamestnancov Ms Polície mohli nočným nahrávaním monitorovať uvedené priestory.. Výhodou tohoto systému je, že nevyžaduje ľudskú obsluhu, pracuje samostatne a bez nároku na oddych ako aj nad formou jeho financovania prostredníctvom leasingu.

Je potrebné do budúcnosti zamysleť sa, ako aj zrealizovať premiesnenie Ms Polície do priestorov skladu CO, ktorý má dve samostatné miestnosti vykurované centrálnym kúrením Ms úradu, čím by sa zabezpečil oddelený výkon služby

a oddychová a prezliekacia časť zamestnancov. Podotýkam, že po preskúmaní možnosti presťahovať uskladnené masky

do súčasnej miestnosti Ms Polície, respekt.ich presun na odbor CO Obvodného úradu v Rim.Sobote by pri troške dobrej vôle bolo možné takúto zmenu vykonať.

V neposlednom rade si dovoľujem upozorniť na skutočnosť, že podľa Zákona č.567/91 Zb. O Obecnej polícii sme k termínu 1.1. 2007 povinní zosúladiť oblečenie,ako aj vzhľad a označenie služobného motorového vozidla normám ustanoveným v tomto zákone a síce vozidlo je potrebné prestriekať na bielo a opatriť súvislým modrým pruhom s označením Ms Polícia.

V Hnúšti dňa 20. 3. 2006 spracoval

náčelník Ms Polície

Jozef GINIS


Vytvorené: 3. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2017 15:38
Autor: Správca Webu