#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Typ: ostatné
erbMesto Hnúšťa vyzýva verejnosť na pripomienkovanie návrhu aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025, vrátane Akčného plánu na rok 2021.

Garantom PHSR je mesto Hnúšťa zastúpené primátorom a najvyšším orgánom mesta – Mestským zastupiteľstvom, užívateľmi programu sú všetci občania, neziskový sektor, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v meste.
Koordináciu realizácie aktualizácie Programu hospodárskeho rozvoja mesta vykonáva Mestský úrad v Hnúšti prostredníctvom oddelenia zodpovedného za rozvoj mesta.

Mesto Hnúšťa z dôvodu zmien v legislatíve a strategických dokumentoch vyššej úrovne týkajúcich sa regionálneho rozvoja, ako aj z dôvodu meniacich sa zámerov a priorít mesta v oblasti jeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja pristúpilo k spracovaniu Aktualizácie PHSR na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2025 (ďalej len „aktualizácia PHSR“).
Na základe prerokovania návrhu rozvojových priorít mesta Hnúšťa primátorom mesta, riadiacim tímom pri aktualizácii PHSR a jednotlivými komisiami pri mestskom zastupiteľstve, boli navrhnuté aktualizované rozvojové priority mesta na najbližšie obdobie a odporučené na  zapracovanie do Aktualizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2021 - 2023 s výhľadom do roku 2025“.

Tieto aktivity po ich realizácii prispejú k rozvoju mesta Hnúšťa a k zvýšeniu kvality života občanov a návštevníkov v meste. Zároveň prispejú aj k naplneniu vízie mesta – vybudovať príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta, zlepšiť súčasný stav životného prostredia a životnú úroveň vytvorením nových pracovných miest, príchodom nových domácich i zahraničných investorov.

Návrh aktualizácie PHSR bude prerokovaný dňa 18.5.2021 v Mestskom zastupiteľstve.

Pripomienky k navrhovanému dokumentu je možné doručiť koordinátorke spracovania aktualizácie Ing. Michaele Hroncovej na e-mailovú adresu michaela.hroncova@hnusta.sk v termíne do 17.5.2021 do 12:00 hod. 

Materiál predložený na pripomienkovanie:

Aktualizovaný PHSR mesta Hnúšťa


Príloha

Vytvorené: 14. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 5. 2021 15:21
Autor: Správca Webu