#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE - PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Typ: ostatné
VÝBEROVÉ KONANIE - PEDAGOGICKÝ ASISTENT 1 Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: pedagogický asistent.

V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov.

Kategória pedagogického zamestnanca: pedagogický asistent

Miesto výkonu práce: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času - 37,5hod.

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2024

Pracovná doba: 07:30-15:30

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2023

Náplň práce:

 • uľahčovanie adaptácie dieťaťa zdravotným znevýhodnením na učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní bariér,
 • spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami,
 • pomoc pri príprave učebných pomôcok,
 • vedenie a/alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,
 • vykonávanie dozoru počas prestávok,
 • prevádzanie žiakov mimo triedy, účasť na exkurziách, prednáškach.

Kvalifikačné predpoklady: Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Výška platu: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť s nasledujúcimi prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,
 • úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

Doručenie žiadostí:

 • osobne
 • poštou na adresu: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa.
 • na e-mailovú adresu: zsnrhnusta@gmail.com

Termín podania žiadostí: do 11.08.2023

Uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.

Pracovné miesto je obsadzované v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3".

 

Žiadame uchádzačov, ktorí už svoje žiadosti a životopisy zaslali, neposielaljte ich opätovne, pretože ich už evidujeme.


Vytvorené: 8. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 8. 8. 2023 14:03
Autor: Správca webu II