#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

Typ: ostatné
VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: školský digitálny koordinátor

Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: školský digitálny koordinátor

Miesto výkonu práce: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času-37,5hod.

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2024

Pracovná doba: 07:30-15:30

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2023

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • digitálny materiál k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí pravidelnú informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,
 • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Kvalifikačné predpoklady: vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.

Výška platu: 1890 € brutto

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia).

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

 

 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,
 • úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

najneskôr do 31. 07. 2023  na adresu: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa.

Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru.

Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

 

 


Vytvorené: 30. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 30. 6. 2023 14:10
Autor: Správca webu II