#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Dohoda o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, rozvrhnutí pracovných zmien a prestávok v práci príslušníkov MsP Hnúšťa


Dňa 01.02.2008 bol v zmysle ustanovení § 87 Zákona č. 301/2001 Z. z. v platnom znení po dohode medzi zamestnávateľom:

Mestom Hnúšťa, ul. Francisciho č. 74, IČO: 318 744:

v zastúpení primátorom Mgr. Michalom Bagačkom

a zamestnancami Mesta Hnúšťa, organizačného útvaru Mestská polícia Hnúšťa:

Mgr. Milanom Migaľom
Mgr. Milošom Bartom
Deziderom Kaločaiom
Jánom Ďurindom
Róbertom Völgyim
Jozefom Vrancom

s platnosťou od 01.02.2008 rozvrhnutý pracovný čas príslušníkov mestskej polície v Hnúšti nerovnomerne, do trojzmenného pracovného režimu.

Nakoľko pri pracovnej činnosti zamestnacov uvedeného organizačného útvaru ide o také činnosti, u ktorých sa vyžaduje rozdielna potreba práce, zamestnanci v zmysle ustanovení § 87 ods. 2 Zákona č. 311/2003 Z. z. V platnom znení súhlasia s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom na obdobie 12 mesiacov od 01.02.2008.

Zamestnávateľ po predchádzajúcej dohode so zamestnacami organizačného útvaru Mestskej polície v Hnúšti podľa § 90 ods. 4 Zákonníka práce určuje rozvrh pracovných zmien a začiatok a koniec pracovného času a podľa § 91 ods. 3 oznamuje prestávku na jedenie a odpočinok nasledovne:

  • ranná zmena: od 07:30 hod. – do 15:00, prestávka v práci od 12:00 hod. - do 12:30 hod.
  • odpoludňajšia zmena: od 14:30 – do 01:30, prestávka v práci od 19:30 hod. - do 20:00 hod.
  • nočná zmena: od 19:00 – do 06:00, prestávka v práci od 00:00 hod. - do 00:30 hod.

Rozvrhnutie pracovného času zamestnancov a zaradenie zamestnancov organizačného útvaru do jednotlivých pracovných zmien vykoná náčelník mestskej polície v pláne služieb tak, aby dodržal ustanovenia § 87 ods.1, ods. 4, § 90 ods. 8, ods. 9, § 92 ods. 1, ods. 2, § 93 ods. 1 a ods. 2 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ v zmysle ustanovení § 94 ods. 1 Zákonníka práce prerokoval so zamestnacami organizačného útvaru Mestskej polície v Hnúšti podľa § 90 ods. 4 Zákonníka práce možnosť nariadenia nevyhnutných prác v zmysle ustanovení § 94 ods. 3, písm. e/ a f/ Zákonníka práce v dňoch nepretržitého odpočinku a vo sviatok.

Dohoda a z nej vyplývajúce pracovno-právne úpravy vstupuje do platnosti 01.02.2008

v Hnúšti dňa 01.02.2008

zamestnávateľ: Mgr. Michal Bagačka

zamestnanci:
Mgr. Milan Migaľa
Mgr. Miloš Barto
Dezider Kaločai
Ján Ďurinda
Róbert Völgyi
Jozef Vranec