#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Typ: ostatné
VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG Hnúšťa, 11. 6. 2024 - Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: školský psychológ.

Voľné pracovné miesto – Školský psychológ

Pracovné miesto: Školský psychológ

Miesto výkonu práce: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer/pracovný pomer na kratší pracovný čas

Termín nástupu: 01.09.2024

Náplň práce:

Školský psychológ v ZŠ:

 • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho,  skupinového  alebo  hromadného  psychologického  poradenstva,  psychoterapie,  prevencie  a  intervencie  k  deťom  a  žiakom  s  osobitným  zreteľom  na  proces  výchovy  a  vzdelávania  v  ZŠ,
 • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie
  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom,  inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom ZŠ,
 • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení
  a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti ZŠ, 
 • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
 • zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
 • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
 • aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí,
 • systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy,
 • spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie,
 • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

 

Kvalifikačné predpoklady:

Školský psychológ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom
č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky – Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony,

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019
  Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,
 • úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

najneskôr do 15.08.2024  na adresu:

Základná škola Janka Francisciho Rimavského

Nábrežie Rimavy 457/19

981 01 Hnúšťa

Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.


Vytvorené: 11. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2024 13:27
Autor: Správca webu II