#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa

Typ: ostatné
Príprava Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa 1S cieľom vytvorenia Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Hnúšťa na obdobie rokov 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028, mesto pripravilo návrh cieľov a opatrení vedúcich k rozšíreniu a skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb v meste Hnúšťa.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových projektov, ktorá umožňuje plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých členov danej miestnej komunity. Komunitné plánovanie je jedna zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Jej obsahom je absorbovať názory celej komunity/mesta, ktoré umožnia spracovať podkladové materiály pre rôzne oblasti verejného života. Ide o proces, ktorý pomáha v spolupráci s komunitou na plánovaní a poskytovaní lepších a kvalitnejších služieb, ktoré budú znamenať skutočný prínos a zmenu v životoch ľudí.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb patrí do pôsobnosti mesta, ktoré má v zmysle § 83 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) povinnosť vypracovať a schvaľovať komunitný plán sociálnych služieb. V súvislosti s  vedeným, ako ďalší z postupnosti krokov vedúcich k vytvoreniuKomunitného plánu Mesta Hnúšťa na obdobie rokov 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028, mesto vypracovalo návrh cieľov a opatrení vedúcich k rozšíreniu a skvalitneniu sociálnych služieb v meste Hnúšťa.

Uvedený návrh je otvoreným dokumentom, ktorý je možné upravovať a dopĺňať. Cieľovým skupinám, občanom týmto vytvárame priestor na predloženie pripomienok, resp. návrhov na doplnenie, a to v termíne najneskôr do 28.2.2018. Konkrétne návrhy Mestský úrad v Hnúšti eviduje v kanceláriach č. 3 a č. 4, alebo ich občania môžu posielať elektronicky na e-mailovú adresu michaela.hroncova@hnusta.sk.

Následné zapracovanie opodstatnených návrhov a úprava bude predmetom ďalšieho rokovania zainteresovaných strán (najmä pracovných skupín vytvorených pri zostavovaní komunitného plánu, členov komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej pri MsZ, poslancov MsZ), výsledkom ktorého bude výsledný návrh cieľov a opatrení, ktorý bude doplnený o zdroje krytia pre realizáciu daných opatrení, časový harmonogram realizácie, gestori – partneri pri plnení stanovených opatrení.

 


Príloha

Vytvorené: 16. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2018 13:09
Autor: Správca Webu