#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

4 FÁZA UVOĽŇOVANIA OBMEDZENÍ COVID19

Typ: ostatné
aÚVZ vydal s účinnosťou od 20.mája 2020 nové Opatrenie, ktoré mení, dopĺňa a novelizuje už vydané Opatrenia, a ktoré definuje 4. fázu uvoľňovania obmedzení v SR. Prečítajte si celé jeho znenie:

4.fáza

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

A) S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., telovýchovno-športové zariadenia podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z., zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z., prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), hydromasáže a ďalšie mokré procedúry (napr. ichtyoterapia, hirudoterapia), soľné jaskyne, kryokomory, fitness centrá, kasína, nočné kluby, vnútorné verejné priestory zoologických a botanických záhrad
Toto opatrenie neplatí pre:
1. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,

2. vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, bez šatní a spŕch,

3. umelé kúpaliská (plavárne) na účely tréningov pre športové kluby,

4. vnútorné telovýchovno-športové zariadenia na účely tréningov pre športové kluby,

5. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,

6. školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva),

7. zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov,

8. zariadenia, v ktorých sa prevádzkuje individuálne vyučovanie s jedným žiakom.


B) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
- vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,

- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

- zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,

- počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,

- vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

- zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

V záujme zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách sa odporúča:
- v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),

- pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,

- vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,

- ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,

- vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,

- nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,

- prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,

- nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,

- využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,

- pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Prevádzky verejného stravovania sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.,

- medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,

- za jedným stolom môžu byť prítomné iba skupiny 2 osôb, alebo skupina rodičov s deťmi,
alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac takýchto skupín, pokiaľ je možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,

- vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),

- ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (§ 9 ods. 4 písm. g) vyhlášky č. 533/2007 Z. z.) a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku; umytý riad neutierať textilnými utierkami ale uložiť ho do zariadenia na odkvapkávanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používať jednorázové papierové utierky); zakazuje sa ručné umývanie kuchynského riadu,

- obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,

- príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.

Prevádzky ubytovacích zariadení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zakazuje sa prevádzka wellness centier, fitness centier, bazénov,

- ubytovávať zákazníkov iba v ubytovacích priestoroch so samostatnou kúpeľňou a WC,

- zachovať časový odstup medzi ubytovaním zákazníkov do tých istých ubytovacích priestorov minimálne 24 hodín.

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

- cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách,

- odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,

- po každom zákazníkovi absolvovať prestávku minimálne 15 minút,

- vykonať dezinfekciu priestorov pre zákazníkov a to po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,

- klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zamestnanci musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka)

- zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka, okrem zamestnancov solárií, sú povinní súčasne pri svojej činnosti používať ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare,

- upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),

- dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,

- ochrana dýchacích ciest zákazníkov sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),

- praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora; pri konaní skúšky sa počet osôb rozširuje o jedného skúšobného komisára prítomného v kabíne vozidla,

- po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, ktorý absolvuje jeden účastník kurzu musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,

- medzi jednotlivými jazdami vozidlom pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka v trvaní najmenej 15 minút,

- pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice),


Prevádzky knižníc sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- zaistiť, aby pracovníci knižnice nosili pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice,

- po vrátení knihy sa odporúča ju odložiť a ďalšiu manipuláciu s ňou umožniť až po uplynutí 24 hodín.


Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

- pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov),

- zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov,

- vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,

- prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.


Prevádzky umelých kúpalísk (plavární) sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:
- vstup majú umožnený len členovia športových klubov,

- zabezpečí sa meranie teploty a osobám s teplotou vyššou ako 37,0 °C sa nepovolí vstup na kúpalisko,

- vedie sa evidencia osôb s pobytom v bazéne,

- zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športových klubov pre dezinfekciu používaných priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine,

- zabezpečí sa, aby členovia športového klubu s výnimkou pobytu vo vode a sprchovania používali rúško,

- zabezpečí sa, aby členovia športových klubov po pobyte v bazéne v čo najkratšom čase opustili priestory kúpaliska,

- pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť,
mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),

- prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie; bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov,

- pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,

- pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,

- na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,

- na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk).

Prevádzka zoologických záhrad je súčasne povinná:
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam o povinnosti dodržania odstupu od zvierat minimálne 2 metre,

- nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory zoologických záhrad.

Prevádzka botanických záhrad je súčasne povinná:
- nesprístupniť vnútorné verejne prístupné priestory botanických záhrad.

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:
- vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),

- zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania,

- pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),

- obmedziť odbornú činnosť s klientmi na urgentné prípady za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení,

- zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v krízovej situácii online a telefonicky,

uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch.


Zariadenia školského stravovania za účelom prípravy stravy pre deti alebo seniorov sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

Ad I/ pre seniorov:
1. Prevádzkovateľ zariadenia školského/predškolského stravovania oznámi miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, že bude realizovať poskytovanie stravy pre seniorov.

2. Prevádzkovateľ predloží pred zahájením tejto činnosti na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatok prevádzkového poriadku, vypracovaný na aktuálne podmienky pre konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID -19, ktorý musí obsahovať najmä:
A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov:
- relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (zmeria si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nejde do práce, oznámi skutočnosť zamestnávateľovi, kontaktuje ošetrujúceho lekára, lekára kontaktuje aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha);

- pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi - v takomto prípade je z prípravy stravy vylúčený;

- preškoliť a viesť dokumentáciu o preškolení zamestnancov o poznatkoch, všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí poznať a realizovať v praxi každý zamestnanec ohľadom ochorenia COVID-19;
- upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok), vedenia dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke;

- rešpektovať zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä:
- umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu;

- nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst;

- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša;

- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia;

- dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou;

- nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí;

- v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov;

- nosiť ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na nákupoch, v hromadnej doprave, všade tam, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí;

- v prípade ochorenia zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho zamestnávateľa a ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby;

- spôsob dodávania, príjmu a preberania tovaru;

- spôsob prípravy pokrmov - prísne dodržiavanie zásad systému HACCP - základným predpokladom systému je dodržiavanie správnej výrobnej a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhodný rámec systému kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami;

- spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú balenie stravy:
- spôsob balenia stravy pre dodávanie stravy do zariadení, ktoré prevádzkovateľ dodáva v prepravných termonádobách resp. termoportov

- spôsob balenia stravy pre rozvoz

- balenie stravy je možné vykonávať len do jednorazových nevratných obalov;

- spôsob rozvozu stravy, vykonávanie sanitácie a dezinfekcie prepravného vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob;

- zákaz pohybu cudzích osôb v priestoroch zariadení školského stravovania;

B/ Súčasťou prevádzkového poriadku musí byť aj vypracovaný krízový plán, ktorý musí obsahovať:
1. Kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál).

2. Zodpovednú osobu za prevádzku, zástupcu - telefonický kontakt, mailovú adresu, tak, aby vždy bola jedna zodpovedná osoba zastihnuteľná, vrátane osobnej prítomnosti v prevádzke.

3. V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi prevádzky zariadenia školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy stravy (napr. vytvorenie pracovných skupín, ktoré podľa rozpisu pripravujú stravu a tieto skupiny nie sú vo vzájomnom kontakte).

Ad II/ pre deti:
1. Pre prípravu a výdaj stravy obdobne platia ustanovenia uvedené v bode I. vrátane vypracovania prevádzkového poriadku.

2. Pre deti je možné pripravovať a podávať stravu podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,

Strava bude deťom distribuovaná prostredníctvom ich rodičov, alebo zákonných zástupcov, ktorí stravu fyzicky vyzdvihnú pri výdajnom okienku za dodržania nasledovných hygienických podmienok:
- vhodného prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka)
- dodržiavanie 2 m odstupov

- rešpektovanie minimálneho kontaktu, vrátane zákazu podávania rúk. Personál, vydávajúci výrobky, je povinný používať jednorazové rukavice


Prevádzky obchodných domov v zmysle § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z. sú súčasne povinné:
- zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),

- hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

- vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

- vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou),

- v priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania,

- zabezpečiť uzavretie vnútorných detských ihrísk a priestorov obdobných voľnočasových aktivít pre deti.

C) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:
1. prevádzky veterinárnych ambulancií,

2. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.,

3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 2,

4. nemocničné lekárne,

5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív, samoobslužné autoumyvárne,

6. prevádzky telekomunikačných operátorov,

7. prevádzky verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,

8. prevádzky poštových, bankových a poisťovacích služieb,

9. prevádzky donáškových služieb,

10. prevádzky ubytovacích zariadení,

11. prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne podľa § 7 ods. 4 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. a zákona č. 538/2005 Z. z. na základe návrhu lekára,

12. vonkajšie športoviská,

13. zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z.,

14. vonkajšie priestory zoologických záhrad a botanických záhrad a prevádzky v ich priestoroch,

15. vonkajšie turistické atrakcie,

16. múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene.


D) S účinnosťou od 20. mája 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

E) S účinnosťou od 20. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:
1. denné stacionáre,

2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby,

3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,

4. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,

5. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,

6. denné centrá (bývalé kluby dôchodcov),

7. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé detské jasle).

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.


Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.


Odôvodnenie
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia.


Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.


Vytvorené: 20. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 5. 2020 08:57
Autor: Správca Webu