#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Nové opatrenia Krízového štábu mesta platné od 22.5.2020

Typ: ostatné
cKrízový štáb mesta Hnúšťa na svojom zasadnutí dňa 21. mája 2020 prijal nasledovné opatrenia:
 • Primátor mesta (za zriaďovateľa) formou Opatrenia krízového štábu mesta Hnúšťa určuje nasledovný termín a spôsob na prejavenie záujmu zákonného zástupcu žiaka školy o umiestnenie žiaka do školy:

  • spôsob: záväzná prihláška zákonného zástupcu žiaka školy s uvedením podmienok hygienicko-epidemiologického režimu školy, distribuovaná elektronicky (Edupage), príp. v písomnej forme, s obsahom a v zmení pripravenom na pracovnej porade mesta a riaditeliek základných a materských škôl zo dňa 20.5.2020

  • termín: príjem prihlášok do pondelka 25.5.2020

 • Primátor mesta (za zriaďovateľa) formou Opatrenia krízového štábu mesta Hnúšťa vydáva pokyn pre riaditeľky ZŠ na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov základnej školy a dezinfekcie priestorov , pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky základnej školy, kvôli prevencii nákazy COVID-19 s termínom do 30.5.2020

 • Primátor mesta (za zriaďovateľa) formou Opatrenia krízového štábu mesta Hnúšťa vydáva pokyn pre riaditeľky MŠ na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie priestorov a hračiek, pred otvorením po mimoriadnom prerušení prevádzky základnej školy, kvôli prevencii nákazy COVID-19, ktoré sa za bežných okolností, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 30/2009 Z. z. vykonáva cez letné prázdniny počas prerušenia prevádzky materskej školy s termínom do 31.5.2020

 • Krízový štáb ukladá riaditeľkám ZŠ a MŠ, začať prípravu zariadení školského stravovania na prevádzku v rozsahu a za podmienok určených v Opatrení UVZ SR č.: OLP/3991/2020 zo dňa 13.5.2020 a č.: OLP/4083/2020 zo dňa 19.5.2020 (str.7-10), vrátane opatrením určených administratívnych dokumentov a úkonov s termínom od 22.5.2020.

 • Primátor mesta formou Opatrenia krízového štábu mesta Hnúšťa ukladá riaditeľkám ZŠ a MŠ v meste zabezpečiť adresné doručovanie a distribúciu záväzných prihlášok zákonným zástupcom žiakov škôl v termíne do 22.5.2020.

 • Krízový štáb zrušuje uzatvorenie detských ihrísk v meste, s účinnosťou po ukončení predsezónnej ročnej revízie revíznym technikom, ktorá začala dňa 21.5.2020.

 • Krízový štáb ukladá prevádzkovateľovi detských ihrísk umiestniť v ich areáloch, v oznamy s podmienkami hygienicko-epidemiologického režimu určeného UVZ SR:

- obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstupu detí v okruhu 2 metrov),

- povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,

- povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,

- povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk.

 • Krízový štáb zrušuje uzatvorenie mestskej športovej haly pre účely tréningov registrovaných športových klubov, v prípade splnenia podmienok hygienicko-epidemiologického režimu určeného v Usmernení k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport s účinnosťou od 22. mája 2020.

 • Krízový štáb zároveň obmedzuje prevádzku športovej haly v pracovných dňoch na dobu od 14:00 do 20:00 hod. a v sobotu a nedeľu od 14. do 18. hod.

 • Krízový štáb zrušuje zákaz vykonávania skupinových športových aktivít, vrátane skupinových tréningov, sústredení a príprav na území mesta, v prípade splnenia podmienok hygienicko-epidemiologického režimu určeného v Usmernení k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 s účinnosťou od 21. mája 2020.

 • Krízový štáb ukladá riaditeľke MsKS zabezpečiť prevádzku mestskej knižnice od 1.6.2020 v hygienicko-epidemiologickom režime určenom v Opatrení UVZ SR č.: OPL/4083/2020 z 19.5.2020, s účinnosťou od 1. júna 2020.

 • Krízový štáb zrušuje zákaz usporadúvania a organizovania hromadných kultúrnych a spoločenských podujatí v počte do 100 osôb v priestoroch prístavby MsKS a letného kina (amfiteátra) organizovaných, resp. spoluorganizovaných Mestom v prípade splnenia podmienok hygienicko-epidemiologického režimu určeného v Opatrení UVZ SR č.: OLP/4085/2020 a č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020., s účinnosťou od 25. mája 2020.

 • Krízový štáb zrušuje zákaz ambulantného predaja (predajných akcii) v prístavbe MsKS s účinnosťou od 25. mája 2020.

 • Krízový štáb zrušuje zákaz činnosti záujmových krúžkov , združení a spolkov v prístavbe MsKS s výnimkou činnosti denných centier (bývalé kluby dôchodcov) s účinnosťou od 25. mája 2020.

 • Krízový štáb zrušuje zákaz skupinových aktivít súborov v gescii MsKS a Mesta Hnúšťa s účinnosťou od 25. mája 2020.

 • Krízový štáb vzhľadom na zmenu prevádzkových hodín prevádzok verejného stravovania odporúča mestskej polícii vykonávanie kontrol dodržiavania Opatrenia RÚVZ č. OLP/4083/2020 z 19.5.2020., s účinnosťou od 21. mája 2020.


Vytvorené: 22. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2020 13:08
Autor: Správca Webu