#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Opatrenia KŠ mesta zo dňa 27.4.2020

Typ: ostatné
kPrimátor mesta zvolal zasadnutie Krízového štábu Mesta Hnúšťa, ktoré sa konalo dňa 27. apríla 2020 o 9.30 hod. s prerokovaným programom - Informácia o aktivitách mesta v súvislosti s pandémiou COVID-19, Vyhodnotenie plnenia opatrení z predchádzajúceho zasadnutia krízového štábu, Ekonomické dopady pandémie na rozpočet mesta, Situácia vo vzťahu k zamestnancom Mesta Hnúšťa a organizácií mesta. V závere článku prinášame Zmeny v štátnej karanténe s účinnosťou od 1.5.2020. Mestský KŠ prijal nasledovné opatrenia:

 • Krízový štáb zrušuje zákaz ambulantného predaja na mestskej tržnici s okamžitou platnosťou.

 • Zrušuje obmedzenie výkonu terénnej sociálnej práce výhradne na pracovisku v objekte MsÚ od 1. mája 2020.

 • Zrušuje opatrenie o výkone terénnej sociálnej práce len v telefonickom styku s klientmi, naďalej odporúča pokračovať v systéme zbierania informácií od mestskej polície a TSP týkajúcich sa požiadaviek a potrieb obyvateľov MRK a v prípade potreby riešiť požiadavky MRK v rámci možností s účinnosťou od 1. mája 2020.

 • Zrušuje obmedzenie osobného kontaktu s klientmi na pracoviskách mestského úradu v pracovnej dobe od 08:00 do 11:45 hod. a v klientskom centre MsÚ v pracovnej dobe od 08:00 do 15:30 hod. s účinnosťou od 1. mája 2020, naďalej však klientom MsÚ odporúča využiť možnosť nepriameho kontaktu (telefonicky, písomne, mailom).

 • Zrušuje obmedzenie priameho hotovostného styku na pracoviskách mestského úradu s účinnosťou od 1. mája 2020, naďalej však klientom odporúča využiť možnosť bezhotovostného styku.

 • Zrušuje zákaz vstupu klientov do objektu MsÚ v pracovnej dobe od 08:00 do 11:45 hod. a v klientskom centre MsÚ v pracovnej dobe od 08:00 do 15:30 hod. s účinnosťou od 1. mája 2020, naďalej však klientom MsÚ odporúča využiť možnosť nepriameho kontaktu (telefonicky, písomne, mailom).

 • Zrušuje zákaz pre pracoviská MsÚ vykonávať činnosti a úkony výhradne v nepriamom (bezkontaktnom) režime s účinnosťou od 1. mája 2020. 

 • Zrušuje zákaz pracovných ciest zamestnancov mesta a jeho organizácií s účinnosťou od 1. mája 2020.

 • Zrušuje prerušenie distribúcie platobných výmerov na dane a poplatky s účinnosťou od 1. mája 2020. 

 • Zrušuje rozhodnutie o uzavretí vonkajších športovísk (okrem športovísk, ktoré priestorovo a dispozične tvoria celok s iným druhom zariadenia, napr. detským ihriskom), odporúča mestskej polícii obnoviť páskovanie na zabránenie vstupu na detské ihriská s účinnosťou od 1. mája 2020.

 • Odporúča zamestnávateľovi vzhľadom na to, že zamestnanci materských škôl stratili nárok na príplatok za zmennosť, písomne oznámiť zamestnancom zaradeným v MŠ zloženie a výšku funkčného platu bez tejto zložky s účinnosťou od 1. mája 2020.

 • Odporúča primátorovi mesta zvolať rokovanie s riaditeľkami materských škôl za účelom využitia inštitútu § 250 b Zákonníka práce a zrušenia osobných príplatkov s termínom do 30. apríla 2020.

 • Odporúča riaditeľkám základných škôl riešiť mzdové náklady zamestnancov školských jedální a školských klubov využitím inštitútu § 250 b Zákonníka práce s účinnosťou od 1. mája 2020.

 • Odporúča primátorovi mesta rokovať s riaditeľkou ZUŠ o možnostiach úspory finančných prostriedkov a požiadať ju o návrh a zdôvodnenie, v akom rozsahu navrhuje znížiť poplatky za školné s termínom do 30. apríla 2020.

 • Odporúča riaditeľke MsKS využiť pri zamestnancoch: samostatní odborní zamestnanci a kultúrny pracovník inštitút § 250 b Zákonníka práce s účinnosťou od 1. mája 2020.

 • Odporúča neposkytovať služby matriky týkajúce sa overovanie podpisov mimo pracoviska mestského úradu. Takého požiadavky budú v prípade výnimočnej potreby posúdené na zasadnutí krízového štábu, ktorý rozhodne o ich vybavení na najbližšom zasadnutí s okamžitou platnosťou.

 • Odporúča otvorenie mestského úradu pre verejnosť od 1. mája 2020 v dňoch pondelok až piatok od 8.00 – 11.45 hod. a klientske centrum MsÚ od 7.30 do 15.30 hod. Dodržiavanie bezpečnostných opatrení zabezpečiť zamestnancom MsÚ pri vstupe do objektu v zmysle Opatrenia ÚRVZ

 • Odporúča primátorovi mesta a riaditeľke MsKS ponúknuť prácu zamestnancom MsKS pri zabezpečovaní balenia a distribúcie platobných výmerov na miestne dane a poplatky.

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2020 upravujú podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky (štátna karanténa, pendleri, študenti, ..)

Zmeny v štátnej karanténe s účinnosťou od 1.5.2020

 


 


Príloha

Vytvorené: 1. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 5. 2020 15:26
Autor: Správca Webu