#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Opatrenia prijaté krízovým štábom na zasadnutí 6. 04. 2020 :

Typ: ostatné
opPrimátor mesta PhDr. Roman Lebeda zvolal zasadnutie Krízového štábu mesta Hnúšťa s nasledovným programom:
1. Prejednanie prevádzkovania MsKS Hnúšťa v súčasných podmienkach
2. Prejednanie žiadostí o zníženie – odklad nájmu
3. Informácia o stave s ochrannými prostriedkami
4. Podnety poslankyne Ing. Vargovej v rámci mimoriadnej situácie s rizikom šírenia koronavírusu
5. Riešenie havarijného stavu strechy kultúrneho domu
Zverejňujeme zoznam prijatých opatrení:
 • Krízový štáb súhlasí s prevádzkovaním požičovne bicyklov v MsKS. Propagáciu zabezpečí riaditeľka MsKS a referent pre oblasť cestovného ruchu MsÚ. Riaditeľka MsKS pripraví návrh zmluvy o výpožičke bicyklov od mesta. Riaditeľka MsKS zabezpečí vykonávanie dezinfekcie bicyklov po použití.

 • Krízový štáb ruší konanie Dni mesta 2020, v prípade priaznivého vývoja situácie odporúča konanie náhradného kultúrneho programu menšieho rozsahu vo vhodnom termíne.

 • Krízový štáb prerušuje vydávanie Hnúšťanského hlasu do odvolania.

 • Krízový štáb odporúča riaditeľke MsKS vykonať po vyčerpaní dovoleniek zamestnankýň MsKS revíziu a inventarizáciu knižničného fondu.

 • Krízový štáb odporúča schváliť odklad platby nájomného firmy Versaco s.r.o. Hnúšťa na obdobie 6 mesiacov z dôvodu, že vyrábajú ale v dôsledku nižšieho odbytu nemajú dostatok príjmov a na prenajatých priestoroch momentálne neprebieha plánovaná rekonštrukcia.

 • Krízový štáb navrhuje oznámiť firme Fantastic J. Ulický, že mesto počká na vyjadrenie o kompenzácii od štátu a následne sa k žiadosti vyjadrí. Rovnaký postup bude aj pri nájmoch MsBP, a iných nájomcoch, kde tiež čakáme na informácie o kompenzáciách.

 • Mestský úrad zabezpečí opakované hlásenie v dňoch 6. a 7. apríla o možnosti poskytnutia rúšok pre občanov nad 65 rokov. Zabezpečí rozvoz v dňoch 8. a 9. apríla a od 13. apríla začne s distribúciou rúšok pre občanov nad 60 rokov.

 • Krízový štáb sa uzniesol, že distribúcia rúšok bude pokračovať pre vekovú kategóriu občanov nad 60 rokov, ihneď po nej bude nasledovať distribúcia rúšok pre marginalizované komunity.

 • Mesto bude v oblasti dezinfekcie a zabezpečenia ochranných prostriedkov postupovať v zmysle usmernenia Hlavného hygienika SR.

 • Krízový štáb poveruje prednostku úradu kontaktovať Komunitné centrum v Hnúšti za účelom prejednania možností spolupráce.

 • Mesto na požiadanie škôl poskytne služobné auto s vodičom pre zamestnancov školy na zabezpečenie doručovania úloh za účelom vzdelávania detí z MRK.

 • Krízový štáb odporúča pozvať zástupcu Komunitného centra na zasadnutie krízového štábu, na ktorom bude opätovne riešená situácia v marginalizovaných rómskych komunitách a požiadať ho, aby informoval krízový štáb o vykonaných opatreniach zo strany KC v boji proti koronavírusu

 • Krízový štáb odporúča preveriť možnosti čerpania prostriedkov využiteľných na riešenie havarijných stavov na opravu strechy MsKS a urýchlene postupovať v jej realizácii s vynaložením  čo najmenších nákladov. Potencionálnych dodávateľov požiadať o uvedenie termínu realizácie

 • Krízový štáb ukladá Technickým službám vykonávať dezinfekciu kontajnerov s využitím technológie a zásob dezinfekčných prípravkov z letného  kúpaliska

 • Krízový štáb odporúča Mestskej polícii zvýšiť dôraz na kontrolu dodržiavania opatrení proti šíreniu pandémie v lokalite pred Tescom ako aj v iných problémových lokalitách. Odporúča vyzvať Komunitné centrum, aby sa k tejto činnosti pripojilo a zabezpečilo kontrolu dodržiavania opatrení v boji proti koronavírusu u MRK.

 • Krízový štáb odporúča naďalej pokračovať v zabezpečovaní základných životných potrieb pre občanov, ktorí sú na to odkázaní a prejavili záujem o túto službu, zabezpečenie stravy zo školskej jedálne je neefektívne a technicky ťažko realizovateľné.

 •  Opatrenia, prijaté na predchádzajúcich zasadnutiach krízového štábu, ktoré mali časovo obmedzenú lehotu a neboli krízovým štábom zrušené, ostávajú v platnosti do odvolania

 


Vytvorené: 8. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2020 12:18
Autor: Správca Webu