#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Opatrenia prijaté krízovým štábom na zasadnutí dňa 26.03.2020:

Typ: ostatné
cPrimátor mesta PhDr. Roman Lebeda zvolal zasadnutie Krízového štábu mesta s nasledovným programom rokovania:
1.Informácia o súčasnom stave pandémie v okrese R. Sobota
2.Informácia o stave a distribúcii ochranných prostriedkov
3.Informácia o priebehu projektu doručovania potravín
4.Informácia o aktivitách BBSK v súvislosti s pandémiou
5.Informácia o budúcom priebehu výučby v materských školách
6.Opatrenia pre pripravované rokovanie MsZ
7.Riešenie finančných dopadov na rozpočet mesta. Zverejňujeme zoznam prijatých opatrení :

 • Mesto zabezpečí bezplatnú distribúciu jedného ochranného rúška na osobu pre občanov nad 75 rokov, ktorí o to požiadajú. Informácia bude zverejňovaná prostredníctvom mestského rozhlasu 2x denne s uvedením telefónneho čísla. Distribúciu zabezpečia terénne sociálne pracovníčky s mestskou políciou, bude vykonávaná priebežne tak, aby žiadatelia dostali rúška do 24 hodín počas pracovného týždňa.

 

 • Prednostka MsÚ vydá 20 ks rúšok pre mestskú políciu, ktorá ich bude mať k dispozícii v služobnom vozidle a poskytne ich bezplatne seniorom nad 60 rokov, ktorí ich nemajú.

 

 • Mestský úrad objedná 100 ks rúšok zo SLZ v cene 3,04/ks. Ďalej pokračujeme vo využívaní dohodárky p. Bonischovej, ktorá šije pre mesto rúška za cenu 1 €/kus.

 

 • Mestský úrad zabezpečí označenie obidvoch vchodov Domu opatrovateľskej služby v Hnúšti ako vysokorizikového domu a informačné letáky s odporučením zníženia návštevnosti v bytovom dome. Prednostka úradu a referentka odd. pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie doručia pre obyvateľov DOS ochranné rúška.

 

 • Mestská polícia zabezpečí doručenie ochranných rúšok pre obyvateľov prvých dvoch vchodov bytového domu Nábrežie Rimavy 446 nad 60 rokov.

 

 • V rámci distribúcie rúšok v DOS a NR 446 budú pracovníčky MsÚ a príslušníci MsP informovaťobyvateľov aj o možnosti využitia služby doručovania potravín s uvedením informácie, že služba je poskytovaná bezplatne.

 

 • Informácia o bezplatnej službe doručovania potravín bude doplnená aj do relácie v mestskom rozhlase, ktorá je už vysielaná, je potrebné len zdôrazniť, že za službu občania neplatia.

 

 • Mestský úrad sa bude zaoberať spracovaním postupu pre prípad výskytu nákazy, ajs prihliadnutím na rizikové lokality. Postupovať v takom prípade podľa pokynov Okresného krízového štábu.

 

 • Výkon terénnej sociálnej práce bude pokračovať v telefonickom styku a v osvete, v spolupráci s mestskou políciou.TSP môžu pracovať v teréne, ale dodržiavať bezpečnú vzdialenosť a prísne hygienické opatrenia.

 

 • Od 30.3.2020 bude MsÚ služby poskytovať v úradných hodinách naďalej v obmedzenom režime (osobný kontakt s klientom len v nevyhnutných a neodkladných prípadoch).

 

 • Krízový štáb navrhol ponechať rokovanie mestského zastupiteľstva v bežnej rokovacej sále s tým, že bude zabezpečená ochrana v maximálnej možnej miere. Nejedná sa o spoločenské podujatie, ale o nevyhnutné pracovné rokovanie. Rozostupy medzi poslancami budú minimálne dva metre. Vedúci zamestnanci úradu nebudú prítomní v rokovacej miestnosti. Ak bude záujem o účasť z verejnosti, budú občania upozornení na súčasnú situáciu a kapacitu miestnosti. Poslanci majú možnosť konzultácie k prejednávaným bodom rokovania vopred telefonicky. Rokovanie bude mať urýchlený priebeh.

 

 • Distribúcia platobných výmerov na dane a poplatky bude prerušená do odvolania, predpoklad opätovnej distribúcie výmerov je v mesiaci jún (pozastavenie zákonnej 15-dňovej lehoty na zaplatenie dane od dátumu doručenia rozhodnutia).

 

 • Primátor mesta pripraví v súlade s legislatívou návrh úpravy skráteného pracovného času za účelom úspory finančných prostriedkov vzhľadom na finančné dopady súčasnej situácie na rozpočet mesta pri všetkých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ nemôže prideliť prácu na základne rozhodnutí Ústredného krízového štábu. Krízový štáb odporúčaprimátorovi mesta rokovať so zástupcami zamestnancov o uplatnení prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142, ods 4. Zákonníka práce.

 

 • Krízový štáb poveruje primátora mesta rokovať s odbormi o zastavení vydávania stravných lístkov počas OČR, PN a dovolenky v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie.

 

 • Krízový štáb odporúča zverejňovať v mestskom rozhlase informáciu o úmrtí po pohrebe, dodatočne. Sprostredkovať túto informáciu Technickým službám.

 

 • Krízový štáb predlžuje uzatvorenie detských ihrísk a športovísk do odvolania.

 

 • Krízový štáb poveruje odd. výstavby MsÚ preveriť kúrenie v objektoch mesta a skontrolovať úspory na tepelnom hospodárení.

 

 • Krízový štáb odporúčamestskému zastupiteľstvu zrušiť alebo presunúť Dni mesta a v prípade, že to ekonomická situácia dovolí, zvážiť možnosť konania náhradného programu v jesennom období. Ruší sa aj konanie Krompeľfestu a detského behu ako opatrenia proti šíreniu nákazy, i úsporné opatrenia.

 

 • Krízový štáb žiada predsedu komisie školstva, kultúry a športu informovať kluby, že vzhľadom na predpokladané finančné dopady im mesto odporúča ušetriť si prostriedky v maximálnej možnej miere. Je predpoklad, že v budúcom roku nebude klubom pridelené požadované množstvo prostriedkov. Peniaze, ktoré vrátia, budú viazané pre daný subjekt.

Vytvorené: 31. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 31. 3. 2020 15:14
Autor: Správca Webu