#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozhodnutie o otvorení materských a základných škôl

Typ: ostatné
ilustračné fotoNa základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 zo dňa 22.5.2020, Rozhodnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:1-A2110 a č. 2020/ 11506:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 a Uznesenia MsZ v Hnúšti č. 15/302/2020 zo dňa 19.5.2020 Mesto Hnúšťa ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení o t v á r a prevádzku materských škôl, základných škôl, školských klubov detí, zariadení školského stravovania s účinnosťou od 1.6.2020.

Podmienky: 

1.    Prevádzka materských škôl zriadených mestom sa otvára dňom 1.6.2020 nasledovne:

 1. Všetky materské školy budú v prevádzke v pracovných dňoch 9 hodín denne od 6.30 hod. do 15.30 hod..
 2. Výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s najvyšším počtom 15 detí v jednej skupine.
 3. Materské školy zabezpečia stravovanie detí a zamestnancov školy vo svojich stravovacích zariadeniach v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii.

 

 1. Prevádzka základných škôl zriadených mestom sa otvára dňom 1.6.2020 nasledovne:
 1. Všetky základné školy vrátane školského klubu detí budú v prevádzke pre žiakov 1. až 5. ročníka v pracovných dňoch 9 hodín denne od 6.30 hod. do 15.30 hod..
 2. Výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s najvyšším počtom 20 detí v jednej skupine.
 3. Základné školy zabezpečia stravovanie žiakov a zamestnancov školy vo svojich stravovacích zariadeniach súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a s osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii.

 

3.    Spoločné a osobitné podmienky prevádzky škôl:

 1. Školy zabezpečia výchovnovzdelávaciu činnosť pre deti na základe dobrovoľného rozhodnutia zákonných zástupcov detí, kapacitných možností škôl a splnenia podmienok stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 2. Riaditelia škôl do 27.5.2020 vykonajú prieskum záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie detí v škole a predložia zriaďovateľovi do 27.5.2020 návrh počtu skupín a počtu detí prijatých na výchovnovzdelávaciu činnosť.
 3. Pri umiestňovaní detí a žiakov do škôl musia byť dodržané nasledovné kritériá a priority poradia prednostného umiestnenia detí a žiakov stanovené MŠVVaŠ SR, ak kapacitné možnosti školy neumožnia účasť všetkým deťom a žiakom na procese výchovy a vzdelávania v školskom prostredí:
  • ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
  • ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
  • dochádzku do školy nemožno povoliť deťom z rodín, ktorým bola nariadená karanténa, ani deťom, ktorých zdravotný stav neumožňuje pobyt v kolektíve. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) sa dieťa do školy nepreberie.
 4. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách sa považuje za zachované, ak zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o jeho výchovu a vzdelávanie v škole, ako i v prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o jeho výchovu a vzdelávanie v škole, ale z kapacitných dôvodov dieťa nemožno umiestniť v škole.
 5. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.
 6. Riaditelia škôl zabezpečia pred obnovením prevádzky dôkladné vyčistenie a dezinfekciu priestorov škôl a vnútorného zariadenia a vybavenia škôl.
 7. Na prevádzku zariadení školského stravovania sa vzťahujú podmienky stanovené rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/11506:1-A2110 a usmernenia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.
 8. Riaditelia škôl:
 • vydajú  a zverejnia pokyny upravujúce podmienky konkrétnej školy, ktoré sa týkajú prevádzky a vnútorného režimu a zaistenia bezpečnosti a ochrany detí a žiakov,
 • zabezpečia organizáciu výchovno- vzdelávacieho procesu v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva VVaŠ SR,
 • zabezpečia každodenný ranný zdravotný filter. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školy. V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v škole bezodkladne o tom informujú zriaďovateľa, ktorý vzniknutú situáciu bezodkladne rieši s miestne príslušným RÚVZ, zamestnancami základnej školy, školského klubu detí a zákonnými zástupcami.
 • zabezpečia podmienky a spôsob preberania  detí a príchod a odchod  žiakov podľa konkrétnych podmienok školy s osobami, ktoré žijú v spoločnej domácnosti,
 • zabezpečia dostatok dezinfekčných prostriedkov na zabezpečenie hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch školy, dostatok dezinfekčných prostriedkov na osobnú hygienu a dezinfekciu, primerané množstvo osobných ochranných prostriedkov, bezdotykových teplomerov, papierových utierok.

Vytvorené: 26. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 5. 2020 14:06
Autor: Správca Webu