#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Návrh projektových zámerov mesta pre Stratégiu UMR Rimavská Sobota

Typ: ostatné
Pracovné stretnutie poslancov MsZ pri príprave návrhu projektových zámerov Stratégia udržateľného mestského rozvoja je nástrojom na podporu využitia rozvojového potenciálu a riešenia spoločných problémov jadrového mesta a jeho zázemia. Je spoločnou stratégiou územia UMR.

Mesto Hnúšťa v stredu 26.5.2021 zorganizovalo pracovné stretnutie poslancov mesta Hnúšťa s cieľom jasného vymedzenia takých projektových zámerov, ktoré by mohli byť v budúcnosti súčasťou stratégie UMR (návrh je súčasťou prílohy tohto článku). Ide o otvorený dokument, ktorý bude možné počas celej doby prípravy stratégie dopĺňať o nové podnety, návrhy, projektové zámery. Preto mesto uvíta aktívnu spoluprácu pri príprave stratégie aj zo strany občanov, podnikateľských subjektov mesta, či občianskych združení. Ak máte predstavu o zámere, ktorý by bol pre mesto Hnúšťa prospešný z hľadiska regionálneho rozvoja, alebo na ktorý by ste chceli v budúcnosti získať podporu prostredníctvom UMR (alebo aj prostredníctvom iných dotačných zdrojov), dajte nám o ňom vedieť.

Kontaktná osoba: Ing. Michaela Hroncová, michaela.hroncova@hnusta.sk, 047/2028828

Formulár projektových zámerov: Formulár 

Územie udržateľného mestského rozvoja (ďalej „územie UMR“ a „UMR“) je územie definované v zmysle metodiky a usmernení Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej „MIRRI“), v ktorom prebiehajú intenzívne interakcie a medzi-komunálna spolupráca a implementácia spoločnej stratégie zabezpečujúca efektívne využitie rozvojového potenciálu a riešenie problémov. Pre tento mestský rozvoj je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vymedzené 8% zdrojov. Na Slovensku sa plánuje podporiť 17 mestských funkčných oblastí. Podmienkou podpory je vypracovanie Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja (IUS UMR).

Mapa miest a obcí UMR Rimavská SobotaMestské zastupiteľstvo v Hnúšti dňa 18.5.2021 schválilo Memorandum o spolupráci, kde spolu s ďalšími mestami a obcami vymedzeného územia bude spolupracovať na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Rimavská Sobota“. Táto spolupráca vytvára predpoklady a možnosti na získanie nemalých zdrojov na podporu zámerov a projektov mesta v rámci špecifickej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre udržateľný mestský rozvoj z programového obdobia 2021-2027.

Táto stratégia sa musí vypracovať v partnerstve verejného, súkromného a občianskeho sektoru. Iniciátorom spolupráce je primátor jadrového mesta Rimavská Sobota a územie funkčnej mestskej oblasti musí mať minimálne 40.000 obyvateľov. Spolupráca partnerov sa realizuje v podobe Kooperačnej rady a formou tematických pracovných skupín.

Kooperačná rada je najvyšším orgánom partnerstva a sú v nej zastúpení za verený sektor  šiesti zástupcovia miestnych samospráv, jeden zástupca regionálnej samosprávy, dvaja zástupcovia štátnej správy a jeden zástupca regionálneho združenia miest a obcí Gemera. Sociálno-ekonomických partnerov zastupujú traja zástupcovia za podnikateľský sektor, dva zástupcovia za agrosektor, dvaja zástupcovia za rozvojové organizácie a dvaja zástupcovia za mimovládne neziskové organizácie. Kooperačná rada má spolu 19 členov a v jej kompetencii je výber projektov na podporu rozvoja územia funkčnej mestskej oblasti.

V rámci prípravy stratégie v súčasnosti prebiehajú veľmi aktívne rokovania na úrovni jednotlivých pracovných skupín, ako aj prvotný zber projektových zámerov jednotlivých miest do zásobníka projektov.

Tematické pracovné skupiny sú zostavené z nominantov samospráv za verejný, občiansky a podnikateľský sektor a ich úlohou je pripraviť návrh priorít a cieľov rozvoja územia. V mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota schválila Kooperačná rada 3 tematické pracovné skupiny:

  • podnikanie a inovácie

obsahuje nasledovné oblasti – ekonomický rozvoj, inovácie, obehová ekonomika, cestovný ruch, kultúrny a kreatívny priemysel, zamestnanosť, odborné vzdelávanie

  •  zelená Rimava

sem patria oblasti: životné prostredie, ochrana prírody, opatrenia voči zmene klímy,energetika, environmentálna infraštruktúra, nízkoemisná doprava

  •  kvalitný život

obsahuje oblasti: verejné služby - školstvo, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť,kultúrne zariadenia, pamiatky, šport, voľný čas, bývanie, inklúzia MRK, kvalitné verejné politiky, participácia, elektronizácia a digitalizácia služieb, otvorené dáta

 

Členstvo v pracovných skupinách je otvorené a prístupné všetkým záujemcom, ktorí by sa chceli podieľať na formovaní stratégie rozvoja územia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota. Informácie o činnosti a rokovaniach pracovných skupín vám poskytneme na mestskom úrade. 

 

Ďalšie informácie TU.


Prílohy

Vytvorené: 28. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021 10:38
Autor: Správca Webu