#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Hnúšťa

Typ: ostatné
ilustračné fotoNa základe výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov sa Mesto Hnúšťa zapojilo do projektu:,,Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa“, v ktorom uspelo.

logo

Hlavnou aktivitou projektu je zakúpenie záhradných kompostérov pre domácnosti a organizácie v meste v počte 766 kusov. Zmluva o nenávratný finančný príspevok s Ministerstvom životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia bola podpísaná dňa 04.06.2018, a je zverejnená na webovom sídle Mesta Hnúšťa dňa 04.07.2018.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú v sume 115 199,70 €, z ktorých je výška NFP v sume 109 439,71 € a spolufinancovanie mesta predstavuje sumu 5 759,99 €.

Čo je cieľom projektu? Novelou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, sa stanovuje obciam a mestám od 1.1.2017 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností. Každá samospráva si môže sama zvoliť na základe miestnych podmienok a možností, akým spôsobom túto povinnosť splní. Jednou z možností je v zástavbe rodinných domov podporovať domáce kompostovanie. Práve touto cestou sa Mesto Hnúšťa rozhodlo postupovať pretože ju považuje v momentálnej situácii za najefektívnejšiu a z ekonomického hľadiska najprijateľnejšiu. Ďalej zo zákona o odpadoch vyplýva, že každý obyvateľ ako pôvodca komunálneho odpadu je povinný pravidelne a v plnej miere sa zúčastňovať na zvolenom systéme nakladania s komunálnymi odpadmi. Zavedením tejto zmeny v nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom sa stáva pre obyvateľov svojpomocné domáce kompostovanie povinnosťou. Okrem toho sa obyvateľom zakazuje nakladať s odpadmi v rozpore so zavedeným systémom, napr. spaľovať odpad, ukladať ho na verejné priestranstvo atď.

Preberanie kompostérov s montážnym návodom a návodom na kompostovanie občanmi Mesta Hnúšťa začne v mesiaci jún 2019. O spôsobe distribúcie kompostérov budú občania informovaní prostredníctvom oznamu na webovej stránke mesta, informačnej tabuli mesta ako aj inými informačnými systémami mesta.

Hlavnou výhodou kompostovania v plastových kompostéroch je to, že dokážeme jednoduchším spôsobom cielene korigovať rozklad kompostovaného materiálu. Použitím vhodného kompostéra minimalizujeme vplyv vonkajšieho prostredia, ako sú poveternostné podmienky, ale aj striedanie dňa a noci na rozkladný proces. Vyprodukovaný kompost môžu využiť občania ako hnojivo pri pestovaní ovocia, zeleniny a kvetov v záhradách. Každá domácnosť, ktorá sa do domáceho kompostovania zapojí, zníži množstvo zmesových komunálnych odpadov ako aj celkové množstvo komunálnych odpadov, pomôže napĺňať národnú legislatívu, národné stratégie a ciele týkajúce sa znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných na skládkach odpadov a zníži množstvo výskytu prípadov nelegálneho nakladania s biologickými odpadmi.

Zvolený spôsob nakladania s biologickými odpadmi bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie, na ekonomické zaťaženie mesta a pôvodcov odpadu, čo prinesie značné finančné úspory. Celkovo zlepšíme environmentálne a ekologické povedomie našich občanov v oblasti zlepšenia vzťahu k prírode a životnému prostrediu.


Vytvorené: 11. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2019 09:04
Autor: Správca Webu