#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie na vedúceho oddelenia služieb MsÚ

Typ: ostatné
erb Mesto Hnúšťa ako zamestnávateľ v súlade s § 5 z. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Pracovným poriadkom zamestnancov mesta Hnúšťa, vyhlasuje Výberové konanie na miesto vedúceho oddelenia služieb.

MESTO HNÚŠŤA

ako zamestnávateľ v súlade s § 5 z. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s platným Pracovným poriadkom zamestnancov mesta Hnúšťa, vyhlasuje:

Výberové konanie na miesto vedúceho

oddelenia služieb


so sídlom: Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho č. 74/2, 981 01  Hnúšťa
Miesto výkonu práce
: Mestský úrad Hnúšťa, územie mesta Hnúšťa.
Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 19. 07. 2024

Druh pracovného pomeru: na dobu neurčitú s 3-mesačnou skúšobnou dobou.
Termín nástupu: 1.8.2024 alebo dohodou.
 

Popis pracovnej pozície: vedúci oddelenia organizuje a riadi prácu, metodicky usmerňuje a zodpovedá za správny výkon činností zverených zamestnancov.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • VŠ vzdelanie druhého stupňa v technickom odbore.

 

Ďalšie predpoklady:

 • schopnosť orientovať sa v právnych a ekonomických predpisoch v predmetnej oblasti,
 • skúsenosti s riadením, vedením tímu a kontrolnou činnosťou vítané
 • aplikačná prax v oblasti samosprávy výhodou
 • vítaná prax pri správe a spravovaní vecí verejných
 • zdravotná spôsobilosť
 • počítačové znalosti - MS Word, MS Excel, Outlook
 • vodičský preukaz skupiny B

 

Osobnostné predpoklady:

 • záujem o prácu v samospráve
 • samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, riadiace schopnosti
 • schopnosť identifikovať a riešiť problém
 • asertívny prístup a tímová spolupráca
 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • schopnosť zvládať stres a záťaž

 

Požadované doklady k žiadosti:

 • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú pozíciu
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie doklady preukazujúce odbornú vzdelanosť
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise
 • vyhlásenie žiadateľa o zdravotnej spôsobilosti na výkon posudzovanej práce
 • úspešný uchádzač dodatočne poskytne úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov.
 
Spôsob vykonania výberového konania:

Osobný  pohovor pred  komisiou vymenovanou primátorom mesta.

 

Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, základná tarifná mzda 8. platová trieda, platový stupeň v závislosti od rokov uznanej praxe, 15 % zvýšenie tarifného platu,  možnosť získania osobného príplatku do výšky 100 % tarifného platu, príplatok za riadenie a ďalšie benefity v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.

 

Zamestnanecké výhody a benefity v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou:

- 37,5-hodinový týždenný pracovný čas 

- 5 dní dovolenky navyše

- pružný pracovný čas, sociálne výhody

- príspevok od zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie

- príspevok na stravovanie

- rekreačný príspevok v zmysle zákonníka práce

- príspevky pri životných a pracovných výročiach, pri narodení dieťaťa

- teambulding raz ročne mimo pracoviska a ďalšie bonusy

 

Žiadosti doručte na adresu:

 • Mestský úrad Hnúšťa, Francisicho č. 74/2, 981 01 Hnúšťa, do 19. 7. 2024 do 12.00 hod.
 • do podateľne MsÚ alebo poštou v zalepenej obálke s označením „VK - vedúci OS“.
 • Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výberového konania elektronickou poštou (v žiadosti uveďte e-mail).
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho uchádzača, alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

 

Bližšie informácie poskytuje: Ing. Oľga Maciaková, prednostka Mestského úradu Hnúšťa.

Kontakt: tel. 047/2028813, mail:  olga.maciakova@hnusta.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov mestom Hnúšťa ako prevádzkovateľom sú vám plne

k dispozícii na webovom sídle: zverejnovanie/ochrana-osobnych-udajov/  ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

 

 

V Hnúšti, dňa 19.06.2024

 

 

Mgr. Martin Pliešovský v.r.

Primátor mesta Hnúšťa


Vytvorené: 20. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 20. 6. 2024 7:58
Autor: Správca Webu