#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike

Typ: ostatné
2V zmysle §6 ods.5 zákona č. 24/2006 Z. z. mesto informuje občanov o Oznámení strategického dokumentu a jeho zverejnení na pripomienkovanie. Do materiálov možno nahliadnuť na mestskom úrade v Hnúšti, kanc.č.2 na poschodí, alebo na www.enviroportal.sk:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/koncepcia-rozvoja-mesta-hnusta-v-tepelnej-energetike:-studia-v-rozsahu

Koncepcia rozvoja mesta Hnúšťa v tepelnej energetike: štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/2005

Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA

Oblasť: podla § 4, ods. 2 

Zisťovacie konanie

       

Oznámenie

  Informácia o oznámení
14.05.2021
  Oznámenie
14.05.2021
  Text strategického dokumentu
14.05.2021

 

Účel akcie: Úlohou koncepcie je zavedenie podmienok pre systémový rozvoj sústavy tepelných zariadení na území mesta s cieľom zabezpečiť rozvoj mesta v oblasti tepelnej energetiky, predovšetkým:

• zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky tepla,

• energetickú a ekonomickú efektívnosť pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja,

• ochrana životného prostredia,

• zabezpečiť súlad so zámermi energetickej politiky Slovenskej republiky,

• zabezpečiť súlad so súvisiacimi legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.

 „Oznámenie o SD“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR.

Do dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovných dňoch v čase od 09.00 do 11.00 hos a popoludní od 13.00 do 15.00 hodiny.

„Oznámenie o SD“ sa sprístupňuje verejnosti najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Písomné stanoviská verejnosti k „oznámeniu o SD“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia mestom Hnúšťa a ostatnými dotknutými obcami, na adresu príslušného orgánu:

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota,

e-mail: Milan.Valigursky@minv.sk

tel: 0961 68 2962 

Podľa § 63 zákona, môžu dotknuté orgány, dotknutá obec a dotknutá verejnosť vykonať konzultácie k „oznámeniu o zmene SD“, počas určenej doby na vyjadrenie v zisťovacom konaní, telefonicky na telefónnom čísle 0961 68 2962 s príslušným orgánom, Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 14.00 hod.. Z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie COVOD 19, je potrebné termín konzultácie vopred dohodnúť telefonicky na čísle: 0961 68 2960.

Koncepcia rozvoja mesta sa na základe § 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike po schválení mestským zastupiteľstvom použije ako odvetvová koncepcia pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie mesta.

Podľa § 12 odst. 3 mesto rozhoduje o vydaní záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom do 10 MW s koncepciou rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, ak koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky nie je súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie mesta, je mesto povinné rozhodnúť o vydaní záväzného stanoviska o súlade navrhovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky na základe individuálneho posúdenia opodstatnenosti výstavby.

Dotknutá obec: Hnúšťa (okres: Rimavská Sobota)

Príslušný orgán: Okresný úrad Rimavská Sobota
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Hostinského 4, 97901 Rimavská Sobota

Obstarávateľ: Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota, n.o., Daxnerova 508/33, 979 01 Rimavská Sobota

IČO Obstarávateľa: 52291383

 


Vytvorené: 17. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 5. 2021 12:37
Autor: Správca Webu