#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na podávanie prihlášok kandidátov na členov komisií MsZ

Typ: ostatné
fotoMesto Hnúšťa zverejňuje výzvu na podávanie písomných prihlášok kandidátov na člena komisie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti.

Mesto Hnúšťa s poukazom na Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č.: 1/5/2022 z 28. novembra 2022, účinné dňa 28. novembra 2022 (ďalej len „Uznesenie“) a v zmysle ustanovení  §5 ods. 3, písm. a) ORGANIZAČNÉHO A ROKOVACIEHO PORIADKU komisií Mestského zastupiteľstva v Hnúšti (ďalej len „Poriadok“) zverejňuje VÝZVU na podávanie písomných prihlášok kandidátov na člena komisie MsZ.

 

 1. Kandidáti z radov odbornej verejnosti sa môžu uchádzať o členstvo v nasledovných komisiách zriadených Uznesením MsZ:
 • Komisia finančná
 • Komisia investícií a správy majetku
 • Komisia školstva, kultúry a športu
 • Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie
 • Komisia na ochranu verejného poriadku

 

2. Podmienky členstva v komisiách MsZ v zmysle Poriadku:

 • členom komisie sa môže stať každý občan s trvalým pobytom v meste Hnúšťa, ktorý dovŕšil 18. rok fyzického veku a je bez obmedzení spôsobilý na právne úkony,
 • členom komisie sa môže stať poslanec MsZ vykonávajúci poslanecký mandát počas funkčného obdobia komisie, ktorý osobne deklaruje zriaďovateľovi (MsZ) záujem o členstvo v komisii,
 • členom komisie nemôže byť fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, štatutárny orgán/konateľ a spoločník právnickej osoby, voči ktorej mesto Hnúšťa a jeho organizácie alebo spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Hnúšťa ku dňu schválenia jeho členstva evidujú pohľadávky po lehote splatnosti, daňové a nedaňové nedoplatky.
 • členom komisie z radov občianskej verejnosti sa môže stať kandidát, ktorý sa o členstvo v komisii uchádza formou písomnej prihlášky, ktorú doručí zriaďovateľovi (MsZ) v termíne určenom MsZ,
 • MsZ z kandidátov, ktorí splnili vyššie uvedené podmienky pre členstvo, na svojom najbližšom riadnom zasadnutí, po termíne určenom na podávanie prihlášok, zorganizuje voľby členov komisií, kde voliteľským zborom je mestské zastupiteľstvo.

 

3.      Termín určený Uznesením na podávanie a doručenie prihlášok:

 •   do 20. decembra 2022

 

Prihlášky kandidátov na členov komisií MsZ sa podávajú na predpísanom tlačive, v písomnej forme, buď poštou na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestské zastupiteľstvo, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa, alebo osobne v Klientskom centre Mestského úradu Hnúšťa. (tel: 047/2028824, lucia.piaterova@hnusta.sk, denisa.angerova@hnusta.sk). Tlačivo prihlášky je kandidátom k dispozícii na sekretariáte primátora mesta, v klientskom centre Mestského úradu Hnúšťa a prílohe. Prihlášky podané iným spôsobom (emailom, telefonicky, na facebooku a pod.) nebudú akceptované. Kontaktné údaje pre prípadné konzultácie: vedúci kancelárie primátora Milan Migaľa, milan.migala@hnusta.sk 

 


Príloha

Vytvorené: 1. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 1. 12. 2022 14:07
Autor: Správca Webu