#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na zabezpečenie základnej starostlivosti o pôdu

Typ: ostatné
dOkresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, z ktorých im vyplývajú nasledovné povinnosti:

- vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností

poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

- predchádzať výskytu a šíreniu burín,

- zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

- usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri nehnuteľností.

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán vyzýva všetkých vlastníkov, užívateľov a správcov, aby udržiavali svoje pozemky (poľnohospodárske i nepoľnohospodárske) v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v zmysle ustanovení zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku (v prípade fyzickej osoby) alebo správneho deliktu (v prípade právnickej osoby – podnikateľa)  podľa § 25 a § 26 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty mu môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200,- €.

Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky bude orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy t. j. tunajší odbor aj tento rok kontrolovať plnenie povinností, ustanovených zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy, podľa vypracovaného harmonogramu.


Vytvorené: 27. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2020 09:25
Autor: Správca Webu