#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzn mesta o daniach a poplatkoch je zverejnený na pripomienkovanie

Typ: ostatné
dMestský úrad v Hnúšti oznamuje že v zmysle § 6 odst. 3) zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa č. ..../2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v podmienkach mesta Hnúšťa a mestských častí Hačava, Likier, Polom, Brádno

V zmysle § 6 odst. 4) citovaného zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta začína plynúť 10 dňová lehota počas ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to písomne alebo elektronicky na adresu: podatelna@hnusta.sk,  prednosta@hnusta.sk, msu@hnusta.sk, alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Hnúšti, kancelária č. 2  na prvom poschodí, resp. do podateľne mestského úradu.

Materiál je na vyžiadanie k nahliadnutiu v pracovných dňoch od 08.00 do 15. 00 hod. na MsÚ v kancelárii č. 2. na poschodí.

Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 4. decembra 2019

V  Hnúšti dňa 21 . 11. 2019

NÁVRN VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2020

Zvyšovanie dane z nehnuteľnosti a poplatkov navrhuje viac ako 95 percent členov Únie miest Slovenska  a viac ako 78%  členských miest a obcí Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Zvyšovanie miestnych daní a poplatkov je dôsledkom rozhodnutí poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).  Zníženie odvodov do rozpočtov miest ako dôsledok novely zákona o dani z príjmov a ďalších legislatívnych zmien schválených štátom, znamená pre mesto zníženie príjmovej časti cca o 250.000 € medziročne. Ak zvýšime dane o 30%, potom by do mestskej kasy mohlo prísť cca 75.000,- € . Aj napriek tomu bude musieť mesto mnohé položky z rozpočtu v roku 2020 dotovať vo vyššej miere.

Pri odôvodnení zvyšovania musíme pripomenúť, že  sme nemali a ani nemáme na výber, ak chceme udržať služby aspoň na dnešnej úrovni. A na zostavenie vyrovnaného rozpočtu, zostavenie ktorého nám určuje zákon.

Ak chceme zabezpečovať verejnoprospešné činnosti, ktoré nám vyplývajú zo zákonov – mzdy zamestnancov vo verejnej správe – úradníkov, pedagógov a pracovníkov materských i základných škôl, technických služieb, opatrovateliek, schválené príplatky za nočnú prácu či vo sviatok, rekreačné poukazy, obedy zadarmo, zabezpečovať verejné osvetlenie, mestský rozhlas, letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií a hlavne väčší nárast údržby chodníkov, kosenie trávy, odpratávanie snehu, údržbu a opravy škôl, športovísk, kultúrnych stánkov v meste, zvýšenie poplatkov do Envirofondu za uskladňovanie odpadov na skládkach, nárast nákladov na odvoz a spracovanie odpadov;   a zároveň investovať do rozvoja mesta, bez tohto kroku by sme veľmi ťažko udržali chod, nedá sa to. Pripravované rozpočty mnohých miest a obcí sú rozpočtami "na prežitie".

Zvyšovaním daní sa snažíme aspoň zmierniť dopad, alebo povedzme nájsť ešte mierne zdroje na rozvoj. Aj v tomto prípade však budeme musieť mnoho z financií dotovať mestom.  

Pretože, keby sme chceli vynahradiť to, čo nám zákonnými opatreniami zobrali, dane by museli stúpnuť o stopercentné násobky.
 

Prinášame prehľad vybraných miestnych daní a poplatkov v niektorých mestách na Slovensku:

 

 


Prílohy

Vytvorené: 21. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2019 14:59
Autor: Správca Webu