#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správa o činnosti Mestskej polície v Hnúšti za rok 2007

Typ: ostatné
V kalendárnom roku 2007 organizačný útvar mesta Hnúšťa – Mestská polícia vykonávala činnosť v trojzmennom pracovnom režime, pričom pracovný čas príslušníkov tohto útvaru bol rozvrhnutý rovnomerne.

V období od 01.01.2007 do 28.2.2007 úlohy mestskej polície plnili 4 príslušníci MsP, v období od 01.03.2007 do 01.09.2007 piati príslušníci, od 01.09.2007 do 30.9.2007 šiesti príslušníci a od 01.10.2007 do 31.12.2007, po ukončení pracovného pomeru p. Ginisom piati príslušníci tohto poriadkového útvaru mesta. Počas kalendárneho roka 2007 bol pracovný čas rannej zmeny 07:30 – 15:00 hod., pracovný čas popoludňajšej zmeny od 14:30 hod do 22:00 hod. a pracovný čas nočnej zmeny, do ktorej boli príslušníci MsP zaraďovaný jeden deň v týždni, a to v piatok od 22:00 hod. do 05:00 hod. Okrem príslušníkov mestskej polície v rámci organizačného útvaru nepracovali žiadni ďalší zamestnanci. Kvantifikovať počet odpracovaných hodín v hliadkovej službe, obchádzkovej službe, na úseku objasňovania priestupkov, profylaktickej a preventívnej činnosti, činnosti v súčinnostných akciách, dopravno-bezpečnostných akciách, resp. na úseku odbornej, telesnej a streleckej prípravy príslušníkov nie je možné, nakoľko takéto evidencie vedené neboli.

Vychádzajúc z písomnej a digitalizovanej agendy Mestskej polície vedenej v kalendárnom roku 2007, pri plnení základných úloh mestskej polície vyplývajúcich z ustanovení Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, príslušníci Mestskej polície Hnúšťa na úseku objasňovania a riešenia priestupkov prijali oznámenia, týkajúce sa podozrenia zo spáchania niektorého z priestupkov z osobitnej časti Zákona SNR č. 372/ 1990 Zb. o priestupkoch v 29 prípadoch. Z uvedeného počtu bolo konkrétnemu príslušníkovi MsP za účelom vykonania objasňovania priestupku pridelených len 20 oznámení. 9 oznámení nebolo do 31.12.2007 pridelených vôbec. V uvedených prípadoch nebola dodržaná Zákonom SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch stanovená jednomesačné lehota na objasňovanie priestupku. Pri triedení a žurnalizovaní nevybavenej agendy, ktorú som prevzal 2.1.2008 som zistil, že 3 oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku v zmysle ustanovení § 59 ods. 3 Zákona SNR č. 372/1990. Zb. z roku 2007 neboli zaevidované a riešené vôbec. Od 10.5.2007 boli podľa záznamov z denníka priestupkových spisov pridelené a riešené v rámci objasňovania len tri priestupky. Objasňovanie v rámci všetkých deviatich priestupkových konaní, ktoré neboli pridelené na vybavenie roku 2007 bolo vykonané a ukončené do konca januára 2008. Tri nezaevidované oznámenia boli dodatočne zaevidované v roku 2008. V jednom prípade bolo objasňovanie ukončené a v dvoch prípadoch stále pokračuje. V rámci objasňovania priestupkov nebola vedená žiadna agenda o vstupných a výstupných kontrolách v jednotlivých konaniach a žiadne záznamy o prípadnom metodickom usmerňovaní pri vykonávaní dôkazov. Vykonať analýzu a porovnanie nárastu resp. poklesu nápadu objasňovania a riešenia priestupkov v rámci priestupkového konania za rok 2007 nie je možné, nakoľko denník priestupkových spisov je vedený len od 24.2.2006. Jediné porovnanie s relevantnými údajmi je možné s obdobím od 1.1. 2008 do 12.2.2008, kedy bolo zaevidovaných a objasňovaných v rámci priestupkového konania 15 oznámení a podaní, resp. začatých konaní ex offo, z toho v 5 prípadoch už bolo objasňovanie ukončené.

Na úseku dopravno-bezpečnostnej situácie, jej monitorovania a riešenia priestupkov v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na území mesta je písomná evidencia týchto priestupkov vedená až od 27.10.2007. V evidencii sú zaznamenané 4 dopravné priestupky, riešenie ktorých je v právomoci mestskej polície. K 31.12.2007 boli všetky štyri priestupky doriešené. Na porovnanie s obdobím od 1.1.2008 do 12.2.2008 na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníci MsP zaevidovali a riešili 76 priestupkov, z ktorých bolo k 12.2.2008 68 objasnených a vyriešených.

Na úseku spolupráce s inými poriadkovými a samosprávnymi útvarmi, bezpečnostnými útvarmi štátnej správy a ďalšími orgánmi samosprávy a štátnej správy je možné analyzovať a podať správu len za obdobie od 9.10.2007, od kedy MsP v Hnúšti pre rok 2007 vedie registratúrny denník. Za obdobie od 9.10.2007 do 31.12.2007 je v denníku 19 záznamov. Protokol udalostí je vedený od 9.5.2007 a za obdobie od 9.5.2007 do 31.12.2007 je v protokole 13 záznamov. Registratúrny denník a aj protokol udalostí neboli vedené podľa registratúrneho poriadku, záznamom neboli pridelené žiadne registratúrne značky z registratúrneho plánu, preto podať správu o vybavených došlých podnetoch, žiadostiach a oznámeniach nie je možné a nie je možné ani spätne skontrolovať vybavenie uvedených podnetov, oznámení a žiadostí, nakoľko tie, ktoré boli zaevidované nie sú identifikovateľné. Na porovnanie od 1.1.2008 do 12.2.2008 MsP zaevidovala 110 oznámení, podnetov a žiadostí, z ktorých boli všetky pridelené na priame vybavenie a z ktorých bolo k 12.02.2008 98 vybavených. V roku 2007 žiadosti poriadkových útvarov iných samosprávnych obcí o poskytnutie súčinnosti pri objasňovaní priestupkov neboli vôbec zaevidované a do konca roku 2007 nevybavené. Všetky uvedené nezaevidované a nevybavené žiadosti o súčinnosť pri objasňovaní priestupkov v počte 11 boli pridelené a vybavené do konca mesiaca január 2008.

Na úseku pátrania po osobách, odcudzených motorových vozidlách, evidenčných číslach a odcudzených veciach nebola vedené žiadna evidencia a ani vykonávaná žiadna činnosť, nakoľko mestské polícia až do konca mesiaca január 2008 nemala a ani nepožiadala príslušné útvary PZ o vyhotovenie a zaslanie pátracích pomôcok, neviedla evidenciu hľadaných osôb, motorových vozidiel a vecí.

Jedinou pravidelne vedenou agendou boli záznamy zo služieb jednotlivých pracovných zmien. Avšak ani tieto záznamy neboli označované a archivované v zmysle platnej legislatívy. Navyše výpovedné hodnota týchto záznamov, čo sa týka spätnej analýzy bezpečnostnej situácie v meste, analýzy kriminality, jej druhovej štruktúry, dopravnej situácie v meste je takmer nulová, nakoľko záznamy neposkytujú ani základný prehľad o štruktúre kriminality vo vzťahu k demografickým, časovým a miestnym ukazovateľom. V záznamoch nie sú uvedené spôsoby a formy riešenia zistených a prijatých oznámení, nie je uvedený spôsob, forma a následok porušenia zákona, ani právna kvalifikácia protiprávneho konania, nie sú uvedené vykonané opatrenia na odstránenie škodlivých následkov protiprávneho konania a ani spôsob doriešenia udalosti. Navyše záznamy nie sú kompletné. Za mesiac január 2007 chýbajú všetky záznamy, za mesiac február 2007 záznam č. 24, za mesiac marec 2007 záznamy č. 2, 25, za apríl 2007 záznamy 1 až 19, za mesiac máj 2007 záznam č. 8, za mesiac jún 2007 záznam č. 4, za mesiac júl 2007 sú záznamy kompletné, za mesiac august 2007 záznamy č. 19 a 32, za mesiac september 2007 záznamy č. 11 a 20 za mesiac október 2007 záznamy č. 40, za mesiac november 2007 záznamy č. 7 a č. 31 a za mesiac december 2007 záznamy č. 3 a 35, nehovoriac o tom, že záznamy boli zoradené a žurnalizované náčelníkom MsP až v priebehu mesiacov január a február 2008.

O súčinnosti s poriadkovými, dopravnými a kriminálnymi útvarmi Policajného zboru nie sú vedené žiadne záznamy a preto podať správu o prípadnej účasti príslušníkov mestskej polície v súčinnostných preventívnych a represívnych akciách a ich výsledkoch nie je možné.

Na úseku výkonu VZN mesta, plnení uznesení mestského zastupiteľstva a pokynov primátora tiež nebola vedené žiadna evidencia.

Nie je vedené žiadna evidencia o odbornej, streleckej a telesnej príprave príslušníkov MsP, preto podať správu, či takáto príprava bola absolvovaná a pokiaľ áno tak v akom rozsahu nie je možné.

Z uvedeného vyplýva, že pre analýzu aktuálnej bezpečnostnej situácie v meste nie sú za obdobie roka 2007 k dispozícii takmer žiadne relevantné podklady a na základe zhromaždených poznatkov za obdobie 01.01.2008 až 12.02.2008 nie je možné analýzu vykonať z dôvodu krátkosti sledovaného časového obdobia.

Za obdobie roka 2007 je možné analyzovať akurát činnosť mestskej polície, a to s nasledovnými zisteniami:

* v roku 2007 bola práca mestskej polície organizovaná neefektívne, nesystematicky, nepružne
* výkon služby a priority práce sa neprispôsobovali potrebám vyplývajúcim z aktuálnej bezpečnostne situácie
* metodická a kontrolná činnosť nebola vykonávaná
* príslušníci MsP pracovný čas využívali neefektívne
* dokumentácia mestskej polície nebola vedené v zmysle platnej legislatívy
* mestská polícia nemala vytvorené potrebné materiálne podmienky pre výkon práce

Z uvedenej analýzy vyplýva pre obdobie roka 2008 nasledovný zámer ciele:

Zámer: zefektívniť prácu mestskej polície v Hnúšti

Cieľ č. 1: efektívne koordinovať prácu mestskej polície

Úlohy:

* v súčinnosti so zriaďovateľom presne vymedziť kompetencie a povinnosti príslušníkov MsP a náčelníka MsP vo vnútorných legislatívnych normách
* zosúladiť zaradenie príslušníkov MsP do platovej triedy s povinnosťami, ktoré im vplývajú zo zákona o obecnej polícii a ďalších súvisiacich právnych noriem
* rozdelenie pracovného času do pracovných zmien, vypracovať v súlade s požiadavkami zriaďovateľa, v súlade s platnou legislatívou, rozdelenie a početné obsadenie pracovných zmien prispôsobovať aktuálnej bezpečnostnej situácii
* systematicky plánovať priamy výkon obchôdzkovej a hliadkovej služby a výkon preventívnych opatrení
* výkon služby a bezpečnostnú situáciu v meste pravidelne analyzovať a výsledky analýzy aplikovať do praxe.

Cieľ č. 2: kvalitný výkon práce príslušníkov MsP

úlohy:

* oboznamovať príslušníkov MsP s platnou a novelizovanou legislatívou v súvislosti s ich stanoveným a dohodnutým druhom práce
* zabezpečiť oboznámenie príslušníkov MsP s organizáciou práce MsP v Hnúšti
* pri aplikácii právnych noriem v praxi pri výkone právomocí príslušníkov MsP metodicky viesť a usmerňovať
* v súvislosti so zriaďovateľom vypracovať efektívny systém hodnotenia a odmeňovania príslušníkov MsP v súlade s platnou legislatívou
* vypracovať a realizovať systém kontroly výkonu práce príslušníkov MsP
* obvod mesta a miestnych častí rozdeliť do samostatných obvodov s územnou a objektovou zodpovednosťou jednotlivých príslušníkov MsP

Cieľ č. 3: v súčinnosti so zriaďovateľom vytvárať potrebné materiálne podmienky pre prácu mestskej polície

úlohy:

* zabezpečiť vyhovujúce a pre plnenie pracovných povinností vhodné výstrojné a odevné súčasti, administratívne pomôcky, dokumentačnú a výpočtovú techniku

Cieľ č. 4: evidovať, rozdeľovať a ukladať dokumentáciu MsP v súlade s platnou legislatívou ( zákon o archívoch a registratúrach)

úlohy:

* viesť registratúrny denník, denník priestupkových spisov a protokol udalostí, knihu inštruktáží k výkonu služieb, knihu záznamov zo služieb, knihu registratúrnych záznamov k udalostiam, evidenciu priestupcov a delikventov
*

v Hnúšti dňa 12.2.2008
spracoval: náčelník MsP Milan Migaľa


Vytvorené: 3. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 3. 8. 2017 15:35
Autor: Správca Webu