#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Príspevok na rekonštrukciu prístavby MsKS schválený

Typ: ostatné
Príspevok na rekonštrukciu prístavby MsKS schválený Mesto Hnúšťa má schválených 100.000 € na úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou vnútorných priestorov Domu kultúry v Hnúšti. Rozhodnutie o schválení bolo mestu doručené v decembri 2021.

Získanie financií na realizovaný projekt Rekonštrukcia existujúcej prístavby kultúrneho domu v Hnúšti, na ktorého financovanie žiadalo mesto prostriedky ešte v roku 2019 prostredníctvom vyhlásenej výzvy miestnej akčnej skupiny MAS MALOHONT, dostalo reálne kontúry. Účinnosťou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Z705 dňom 12.6.2022 mesto začalo proces kontroly verejného obstarávania a následného predloženia žiadosti o platbu vo výške schválených 100.000€.

Cieľom projektu je podpora miestneho rozvoja a služieb v Meste Hnúšťa, najmä služieb kultúry a voľného času. Realizácia navrhovaných  činností a aktivít výraznou mierou prispeje k naplneniu zadefinovaných cieľov podopatrenia 7.4 Podpora investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Hlavnou zrealizovanou aktivitou, ktorú sa mestu podarilo zrealizovať v období mesiacov apríl - jún/2021, bola rekonštrukcia morálne a technicky zastaraných priestorov prístavby kultúrneho domu, v ktorej sa nachádza tanečná sála, vstupný vestibul, sociálne zariadenia, schodisko a pomocné obslužné priestory. Rekonštrukciou sa obnovili a zatraktívnili priestory, ktoré sú v užívaní bezmála 30 rokov a na ktorých sa podpísal už aj zub času a vysoká miera opotrebenia.V súčasnosti mesto pracuje na získaní ďalších dotačných zdrojov nevyhnutných na zbezpečenie potrebného interiérového vybavenia v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 

Projekt je realizovaný z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020 - „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-agricultural-fund-rural-development-eafrd_sk

.


Vytvorené: 16. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2023 9:19
Autor: Správca Webu