#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908 - 909

Typ: ostatné
foto Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Hnúšťa a adaptácia verejného priestoru na zmenu klímy a zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom revitalizácie vnútrobloku.

.

Všeobecné informácie o projektu: 

Názov projektu:                      Revitalizácia vnútrobloku 1. mája 908 - 909

Kód projektu:                          302041BDQ7

Operačný program:                Integrovaný regionálny operačný program

Výzva:                                    IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Poskytovateľ:                          Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Hnúšťa a adaptácia verejného priestoru na zmenu klímy a zvýšenie kvality života obyvateľov prostredníctvom revitalizácie vnútrobloku.

Realizácia projektu pozostáva z realizácie jednej hlavnej aktivity – Regenerácia vnútrobloku, ktorá pozostáva z jedného stavebného objektu SO – 01 Vnútroblok, ktorý sa ďalej delí na päť samostatných častí:

1. SPEVNENÉ PLOCHY

1.1 Spevnené plochy - 1. časť-plochy a altánok

1.2 Spevnené plochy - 2. časť - vodovodná prípojka

2. SADOVÉ ÚPRAVY

3. VEREJNÉ OSVETLENIE A VEREJNÝ ROZHLAS

4. ROZŠIRENIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU

 

Miestom realizácie je sídlisko 1. mája 908 - 909 v meste Hnúšťa. Vnútroblok je vymedzený z juhovýchodu Hlavnou ulicou, z juhozápadu ul. 1. mája, zo severozápadu Hrebendovou ulicou a zo severovýchodu Baníckou ulicou a tvorí ho rozsiahla parcela, ktorá je ohraničená z juhozápadnej strany dvoma bytovými domami a jedným polyfunkčným domom.

 

Realizáciou navrhovanej hlavnej aktivity projektu sa dosiahnu cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov v plánovanej hodnote:

  • Revitalizované otvorené priestranstvá vnútroblokov mimo UMR – 16 888m2
  • Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach - 0m2

Rekonštrukciou vnútrobloku sa podstatne zvýši atraktivita vnútorných dvorov a záujem o voľnočasové aktivity. Zámerom projektu je taktiež zvýšenie štandardu bezpečnosti pohybu a hier obyvateľov v jednotlivých priestoroch dvora a taktiež vybudovanie nových herných plôch, ktoré spĺňajú súčasné predpisy, technické normy a parametre. Navrhnuté riešenie má taktiež za cieľ zadržať dažďovú vodu v danom území, navrhované herné plochy, mlatové spevnené plochy sú vodopriepustné, chodníky vnútrobloku budú vyspádované smerom do trávnatých porastov. Navrhovaná zeleň má nielen estetickú funkciu, ale aj funkciu vodozádržnú, tieniacu a oddeľujúcu. Urbanistické riešenie koncepčne využíva existujúce pešie ťahy, dopĺňa a prepája ich s novonavrhovanými hernými plochami.

 

Harmonogram realizácie projektu:

Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch):                6

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                                               03/2023

Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:                                             08/2023

 

Financovanie projektu:

Forma financovania:                                                                                    Nenávratný grant

Výška nenávratného finančného príspevku:                                                688 459,56 €

finančná podpora zo zdrojov  EÚ:                                                                616 022,34 €

finančná podpora zo zdrojov ŠR:                                                                   72 473,22 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:                              36 236,61 €

 

 


Vytvorené: 30. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2023 16:12
Autor: Správca Webu