#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE - HLAVNÝ KUCHÁR

Typ: ostatné
VÝBEROVÉ KONANIE - HLAVNÝ KUCHÁR 1 Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: hlavný kuchár.

Pracovné miesto: Hlavný/á kuchár/ka

Miesto výkonu práce: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Rozsah pracovného úväzku: 100 % ustanoveného týždenného pracovného času - 37,5 hod.

Pracovný pomer na dobu určitú: do 30.09.2024

Pracovná doba: 06:30-14:30

Predpokladaný termín nástupu: od 01.10.2023

Náplň práce:

 • príprava hlavných jedál podľa predpísaných technologických postupov,
 • spolupráca s vedúcou školskej jedálne pri zostavovaní jedálnych lístkov,
 • vyznačovanie ich zmien,
 • obsluha viacúčelových kuchynských strojov alebo jednoúčelových kuchynských strojov na výrobu pokrmov ako i chladiacich a mraziacich zariadení,
 • pomoc pri výdaji jedál,
 • dodržiavanie hygienických predpisov, starostlivosť o hygienu a správne uskladnenie ovocia a zeleniny,
 • zodpovednosť za inventarizáciu skladu potravín, materiálu.

Ponúkaný plat: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania a praktické zručnosti využiteľné pri výkone epidemiologicky

závažnej činnosti (výučný list kuchár – čašník)

Ďalšie predpoklady na výkon činnosti:

 • zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania,
 • bezúhonnosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • prax v odbore.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • zdravotný preukaz,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

Úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

najneskôr do 30. septembra 2023 na adresu: Základná škola Janka Francisciho  

                 Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa.

Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.


Vytvorené: 6. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2023 8:04
Autor: Správca webu II