#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR

Typ: ostatné
VÝBEROVÉ KONANIE - ŠKOLSKÝ DIGITÁLNY KOORDINÁTOR 1 Hnúšťa, 7. 5. 2024 - Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: školský digitálny koordinátor.

Voľné pracovné miesto - Školský digitálny koordinátor

Pracovné miesto: Školský digitálny koordinátor

Miesto výkonu práce: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer/pracovný pomer na kratší pracovný čas

Rozsah pracovného úväzku: 100 % / 50 % ustanoveného týždenného pracovného času

Termín nástupu: 01.09.2024

Náplň práce:

Úlohou školského digitálneho koordinátora je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu budúcnosť.

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. má školský digitálny koordinátor zabezpečovať:

 • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce
  s digitálnym obsahom,
 • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administráciu online testovaní,
 • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov.

Platové podmienky:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady:

Školský digitálny koordinátor musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v súlade s zákonom
č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky – Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov –
a v zmysle jej pripravovanej aktualizácii https://www.slovlex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2023/170).

Vyžaduje sa výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ najmenej tri roky a splnenie predpokladov na zaradenie najmenej do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec

Zamestnanec na pozícii školského digitálneho koordinátora je povinný do roka od nástupu na pozíciu predložiť potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (akceptujeme aj vzdelávanie realizované v rámci pôsobenia na pozícii školského digitálneho koordinátora
v projektoch financovaných zo zdrojov EÚ).

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • pre výkon pozície digitálneho koordinátora je potrebné absolvovať inovačné vzdelávanie (v rámci NP IT Akadémia).

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019
  Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,
 • úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

najneskôr do 15.08.2024  na adresu:

Základná škola Janka Francisciho Rimavského

Nábrežie Rimavy 457/19

981 01 Hnúšťa

Na osobný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.


Vytvorené: 7. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2024 14:35
Autor: Správca webu II