#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE - VYCHOVÁVATEĽ/KA ŠKD

Typ: ostatné
VÝBEROVÉ KONANIE - VYCHOVÁVATEĹ/KA ŠKD 1 Základná škola J.F.Rimavského Hnúšťa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: vychovávateľ/ka ŠKD.

V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov.

Kategória pedagogického zamestnanca: vychovávateľ/ka ŠKD

Miesto výkonu práce: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na kratší pracovný čas

Rozsah pracovného úväzku: 50 % ustanoveného týždenného pracovného času – 18,75 hod.

Pracovný pomer na dobu určitú: do 31.08.2024

Pracovná doba: 12:00-16:00

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Náplň práce: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je vychovávateľ v základnej škole.

Kvalifikačné predpoklady: Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Výška platu: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) s poukazom na § 15 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť čestným vyhlásením,
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1 písm. c) s poukazom na § 16 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • spôsobilosť na právne úkony.

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť s nasledujúcimi prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1, ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,
 • úspešný uchádzač poskytne na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra podľa § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

Doručenie žiadostí:

 • osobne,
 • poštou na adresu: Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa,
 • na e-mailovú adresu: zsnrhnusta@gmail.com.

Termín podania žiadostí: do 16.10.2023.

Uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor.


Vytvorené: 11. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2023 11:46
Autor: Správca webu II