#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE

Typ: ostatné
1Základná škola, Klokočova 742, Hnúšťa v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie edukácie detí a žiakov“ , vyhlasuje výberové konanie.

Pracovné pozície:

  • pedagogický asistent učiteľa ( PA)  – 2 úväzky
  • školský psychológ, špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg – 1,5 úväzku

 

 Požadované kvalifikačné predpoklady na PZ/OZ:

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných a pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Pracovný pomer na dobu: určitú

Predpokladaný nástup do zamestnania: september 2019

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam dokladov, ktoré záujemca predkladá:

 a) Prihláška do výberového konania

b) Profesijný životopis

 c) Overené kópie dokladov o vzdelaní

d) Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

e) Súhlas so spracovaním osobných údajov

Uchádzači posielajú prihlášky do výberového konania do 26.08.2019 alebo  prinesú osobne  v deň výberového konania. Prihlášky zasielajte je na adresu : Základná škola, Klokočova 742, Hnúšťa. 

V žiadosti uveďte telefonický alebo e-mailový kontakt, vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční: 27. 08. 2019 v čase od 9,00 hod v hlavnej budove Základnej školy Klokočova 742 Hnúšťa.


Príloha

Vytvorené: 22. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2019 11:03
Autor: Správca Webu