#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Konanie o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž RS (003) / Hnúšťa - skládka PO Pod Branzovou - SK/ EZ/RS/757

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v
sídle kraja ako príslušný orgán štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013
Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 10 písm. b) a § 12
písm. c) zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v správnom konaní vo veci určenia povinnej osoby za environmentálnu záťaž environmentálnu
záťaž, ktorá je evidovaná v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri B pod názvom „RS (003) /
Hnúšťa - skládka PO Pod Branzovou - SK/EZ/RS/757“, v Banskobystrickom kraji (6), v okrese Rimavská Sobota
(609), v obci Hnúšťa (514829), v katastrálnom území Hnúšťa (816515).

Začatie konania a výzva združeniam s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania (319.2 kB)

Vyvesené: 27. 7. 2022

Dátum zvesenia: 15. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť