#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Referendum 2023 krok za krokom: Čo o ňom potrebujete vedieť?

Typ: ostatné
ilu Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila referendum na 21. januára 2023. Volebné miestnosti budú v otvorené od 7:00 do 22:00. Hlasovať môžu všetci oprávnení voliči, ktorí najneskôr v deň referenda dovŕšia plnoletosť. Rozhodovať budú o otázke zmeny znenia ústavy v časti o dĺžke volebného obdobia NR SR.

Referendum je forma priameho vyjadrenia voľby občana v politických otázkach. Vyhlasuje ho prezident SR. Zatiaľ sme na Slovensku mali iba jedno úspešné referendum z ôsmich uskutočnených, a to v roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie.

Každý plnoletý občan Slovenska sa môže zúčastniť referenda. Pri tom ani nemusí byť v obci svojho trvalého bydliska. Na hlasovanie v inom volebnom okrsku mu stačí iba hlasovací preukaz, ktorý mu vydajú na mestskom úrade na adrese tvralého pobytu.

Referendová otázka hovorí o viacerých bodoch, v ktorých by mohlo prísť k zmene. Jej cieľom je možnosť zmeniť znenie ústavy v otázke dĺžky volebného obdobia NR SR. V januárovom referende majú občania možnosť rozhodnúť o návrhu na zmenu ústavy v otázke predčasného skončenia volebného obdobia NR SR. Presné znenie otázky, na ktorú budú môcť odpovedať áno alebo nie, je:

"Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

  • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: "ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
  • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: "b) predčasným skončením volebného obdobia,". Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
  • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová "volebného obdobia" vkladá čiarka a slová "predčasným skončením volebného obdobia";
  • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová "s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4" vkladá čiarka a tieto slová: "na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)";
  • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: "n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.";
  • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.";
  • Čl. 98 odsek 2 znie: "Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon."?"

Počas sobotného referenda dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo "nie". Zakrúžkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Vo volebnej miestnosti potrebuje predložiť občiansky preukaz.

Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak nesprávne upravený hlasovací lístok neodloží do určenej schránky, hrozí mu pokuta 33 eur.

Výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Zdroj: ta3 TASR

Zdroj foto: TASR/Radovan Stoklasa


Vytvorené: 18. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2023 10:27
Autor: Správca Webu