#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Typ: ostatné
r V zmysle Harmonogramu Referenda 2023 mesto Hnúšťa zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum konané dňa 21. januára 2023: info@hnusta.sk , podatelna@hnusta.sk. Žiadosť v texte:

Mesto Hnúšťa zverejňuje  e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum konané dňa 21. januára 2023     info@hnusta.sk , podatelna@hnusta.sk.

Listinne možno požiadať o voľbu poštou na adrese : Mestský úrad, Francisciho č. 74/2, 981 01 Hnúšťa, SR, obálku označte "VOĽBA-ŽIADOSŤ".

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
-meno a priezvisko,
-rodné číslo,
-adresu trvalého pobytu,
-adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu – orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku mesto  prevezme.

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

  •  (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada;
  •  (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, hlasovací lístok, návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa) a poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda  (t. j. najneskôr 20. 1. 2023).

Uznesenie REFERENDUM 2023 - harmonogram (261.23 kB)

Harmonogram REFERENDUM 2023 (168.21 kB)

 

Žiadosť_o_voľbu_poštou_REFERENDUM_2023 (88.84 kB)


Prílohy

Vytvorené: 15. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2022 12:24
Autor: Správca Webu