#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zverejnenie adries na delegovanie členov OVK

Typ: ostatné
p Zverejňujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie podatelna@hnusta.sk, alebo olga.maciakova@hnusta.sk. Informujeme verejnosť o vzniku 8 (ôsmich) volebných okrskov.

Mesto Hnúšťa

Zverejňuje emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

podatelna@hnusta.sk

olga.maciakova@hnusta.sk

info: 047 202 88 13

Informácie pre politické strany, koalíciu a petičné výbory

DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)doručí politická strana,  koalícia alebo petičný výbor starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 19. 02. 2024).

Prehľad počtu okrskov utvorených v meste Hnúšťa

 1. Hačava – kultúrny dom                 okrsok  č. 1
 2. MsÚ – obradná sieň                      okrsok č. 2
 3. MsKS - zrkadlová sála                  okrsok č. 3
 4. MsKS - Klubovňa                          okrsok č. 4
 5. ZŠ Nábrežie Rimavy – 1. stupeň  okrsok č. 5
 6. ZŠ Klokočova - trieda                   okrsok č. 6
 7. ŠZŠ Likier – jedáleň                      okrsok č. 7
 8. Likier - Klubovňa                           okrsok č. 8

 

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predsedovia politických strán a politických hnutí zastúpených Národnej rade Slovenskej republiky podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vykonaných v roku 2023, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto

  a)  politické strany a politické hnutia:

 1. HLAS - sociálna demokracia
 2. Kresťanskodemokratické hnutie
 3. Progresívne Slovensko
 4. Sloboda a Solidarita
 5. Slovenská národná strana
 6. SMER - sociálna demokracia

b) koalícia:

 1. SLOVENSKO, Kresťanská únia, ZA ĽUDÍ 

 

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt a emailový kontakt,

• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt a emailový kontakt,

• meno, priezvisko a podpis osoby

-   oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;

-   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu

-   určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana, koalícia alebo petičný výbor rozhodne pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom, ktorý ho delegoval alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie,  ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou, koalíciou alebo petičným výborom náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa alebo nezložením sľubu najneskôr desať dní pred konaním volieb. Zložením sľubu sa náhradník stáva členom volebnej komisie.

 „Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.

 


Vytvorené: 1. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 1. 2. 2024 15:16
Autor: Správca Webu