#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

ČAKÁ NÁS VEĽKÁ ZMENA ČÍSLOVANIA DOMOV A BUDOV

Typ: ostatné
1Obyvatelia mesta Hnúšťa v najbližšom období (v mesiacoch august, september a október) budú musieť vykonať niekoľko zmien, týkajúcich sa súpisných a orientačných čísiel a s tým spojených ďalších úkonov. Môže za to nový zákon o registri adries. Register adries má umožniť jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov v teréne.

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Zákon o registri adries mení a dopĺňa zákon o obecnom zriadení v oblasti určovania súpisného a orientačného čísla s cieľom zriadenia registra adries a vybudovania centrálnej databázy adries bytových a nebytových budov, ktoré slúžia na účely bývania a podnikania. Z dôvodu vysokej dôležitosti v rámci čistenia dát v IS Register adries kvôli nulovým orientačným číslam vzhľadom na blížiacu sa referenčnosť uvedeného informačného systému túto zmenu je potrebné vykonať do konca roka 2019.

Budovám budú prideľované orientačné čísla, ktoré určia polohu budovy na danej ulici alebo na verejnom priestranstve.

V novom registri sa budú nachádzať nielen všetky adresy, ale aj prehľad o budovách, umiestnení jednotlivých vstupov či vchodov do budov a ich geografické umiestnenie s využitím tzv. adresných bodov, ktoré sú prideľované každej budove v zmysle zákona. Tieto údaje budú zobrazené aj vizuálne.

Údaje registra bude aktuálne a spresnene možné využiť v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranných, policajných a iných bezpečnostných služieb.

 

1. Čo je adresa - je to súbor údajov identifikujúcich umiestnenie hlavného vchodu do budovy a pozostáva z údajov založených na správnom členení (kraj, okres, obec, časť obce), na údajoch určovaných obcou (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo a na geopriestorovom údaji (adresný bod). Vznik adresy je viazaný na určenie súpisného a orientačného čísla.

 

2. Čo sa mení – prideľuje sa orientačné číslo k platnému súpisnému číslu domu, budovy, túto zmenu súpisného a určenie orientačného čísla zapíšeme do registra adries, čím sa vytvorí vaša nová adresa. Všetky zmeny v registroch, vydávanie nových dokladov bude „z moci úradnej“, teda je oslobodené od správnych poplatkov.

 

3. Do kedy - proces prečíslovania v REGOBE a REGISTRI ADRIES sa bude vykonávať priebežne podľa jednotlivých ulíc, ktorých harmonogram priebežne zverejníme v Hnúšťanskom hlase a na úradnej tabuli mesta, v mestskom rozhlase a webovej stránke mesta, predpokladaný termín ukončenia je 30.10.2019.

 

 1. Čo musí urobiť vlastník budovy
  1. prevziať si zhotovené nové tabuľky pre označenie budovy orientačným číslom a na základe verejnej vyhlášky a informovania v mestských novinách, v mestskom rozhlase a na webovej stránke mesta „Oznámenie o zmene súpisného a určenie orientačného čísla“ (na požiadanie vlastníka budovy mestský úrad vydá aj listinnú podobu Oznámenia) a k označeniu budovy súpisným číslom pridať pridelené orientačné číslo.
  2. požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu najneskôr do 30 dní po zmene trvalého pobytu (dátum vydania oznámenia o zmene súpisného čísla) na Oddelení dokladov Okresného riaditeľstva PZ, pracovisko Hnúšťa každý utorok od 08.00 do 14.00 hod. A na pracovisku v Rimavskej Sobote každý pracovný deň počas úradných hodín.

Veľmi dôležité bude, aby ste neodkladali žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu na poslednú chvíľu

 1. vykonanie zmien v inštitúciách, s ktorými má občan uzatvorené zmluvy, ako napr. zamestnávatelia, poisťovne, banky, dodávatelia energií, pošta, mobilní operátori, obchodný a živnostenský register, atď.

 

 1. Čo zabezpečí mestský úrad
  1. zverejnenie vyhlášky a informovania v mestských novinách, v mestskom rozhlase a na webovej stránke mesta „Oznámenie o zmene súpisného a určenie orientačného čísla“
  2. na požiadanie vlastníka budovy mestský úrad vydá aj listinnú podobu Oznámenia
  3. vydá smaltované tabuľky orientačného čísla (bez poplatku)
  4. vydá potvrdenie o zmene trvalého pobytu za účelom bezplatného vybavenia občianskeho preukazu (bez poplatku), na požiadanie
  5. vydá potvrdenie o územnom prečíslovaní pre podnikateľov  pre vykonanie bezplatnej zmeny zápisu v obchodnom registri  (bez poplatku)

 

 1. Kde vybavím zmenu – na Mestskom úrade v Hnúšti, na poschodí v kancelárii č. 4 – evidencia obyvateľstva v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 

 1. Kontakt na koordinátorov

            Mgr. Andrea Bálintová, tel.č. 047/2028824, andrea.balintova@hnusta.sk ,

            Ing. Simona Kamenská, tel.č. 047 202 88 19, simona.kamenska@hnusta.sk

 

Mesto Hnúšťa v spolupráci s Okresným úradom Rimavská Sobota pri príprave procesu prečíslovania budov pripravovalo nevyhnutné kroky tak, aby občanom vyšlo čo najviac v ústrety. Sme presvedčení, že napriek istej záťaži pristúpia občania k vybavovaniu potrebných zmien zodpovedne a zohľadnia nutnosť prečíslovania budov daného zákonom o registri adries v stanovených termínoch. Veríme, že spoločnými silami, trpezlivosťou a porozumením sa nám podarí úspešne zvládnuť tento náročný proces.

Prosíme Vás, aby ste v najbližších týždňoch pozorne sledovali úradné tabule, vývesné miesta, internetovú stránku a hlásenia mestského rozhlasu, prostredníctvom ktorých Vás budeme informovať o harmonograme určovania orientačných čísel podľa ulíc, ako aj o miestach, kde bude možné podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu.


Vytvorené: 16. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 8. 2019 08:50
Autor: Správca Webu