#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Čo je vzdelávací poukaz, kde a dokedy ho odovzdať?

Typ: ostatné
1Vzdelávacie poukazy od škôl by podľa zákona mali v týchto dňoch obdržať všetci rodičia. Potom sa budú môcť rozhodnúť, ktorému poskytovateľovi záujmového vzdelávania ho odovzdajú, aby im umožnili zabezpečiť lepšie podmienky na túto činnosť.

Čo je vzdelávací poukaz?

Vzdelávací poukaz je osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávania školskými zariadeniami v hodnote 32 eur. Tieto poukazy sú vydávané každému žiakovi a využiť ich môžu na akýkoľvek záujmový krúžok. Nezáleží či je zriaďovateľom štát  alebo súkromná osoba. Škola je povinná poukazy každoročne odovzdať svojim žiakom do 10.septembra príslušného roka.

Kde a dokedy môžete poukazy použiť?

Poukaz je možné použiť u akéhokoľvek poskytovateľa záujmového vzdelávania, ktorý organizuje pre žiakov v čase mimo vyučovania aktivity, ktorých obsah je zameraný na záujmovú, rekreačnú, telovýchovnú a spoločenskú činnosť žiakov. Obsah činností je odlišný od učebných osnov povinných vyučovacích predmetov, voliteľných predmetov a nepovinných predmetov. Preukaz je potrebné odovzdať najneskôr do 25. septembra. Môžu to byť školy a školské zariadenia podľa zákona o výchove a vzdelávaní, základná umelecká škola (od školského roku 2008/2009), jazyková škola alebo niektoré zo školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže, ale napríklad i školské jedálne, ak pri nich škola zriadi nejaký krúžok). 

Poukaz použiť nemusíte

Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Aj keď na to niektoré školy naliehajú, aby boli ich aktivity podporené. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Nevyčerpané finančné prostriedky zostávajú na iný účel v rozpočte ministerstva školstva. Odovzdanie vzdelávacieho poukazu akémukoľvek poskytovateľovi záujmového vzdelávania (aj krúžkom organizovaným napríklad centrom voľného času) výrazne pomáha zabezpečiť lepšie podmienky na svoju činnosť. 

Poukaz môžete uplatniť iba raz

Odovzdaný vzdelávací poukaz za bežných okolností nie je možné vziať a dať inému poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Takáto možnosť prichádza do úvahy jedine z vážnych objektívnych dôvodov ako sú presťahovanie rodiny žiaka do inej lokality, zánik záujmového vzdelávania, zmena zdravotného stavu dieťaťa a podobne. Po dohode s prijímateľom poukazu ho môže žiak použiť na zabezpečenie aj viacerých mimoškolských aktivít organizovaných v rámci toho istého prijímateľa poukazu (napríklad viac krúžkov organizovaných jednou inštitúciou).

Zdroj: eduword.sk


Vytvorené: 3. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2020 12:30
Autor: Správca Webu