#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dobrovoľná vojenská príprava

Typ: ostatné
5Mesto Hnúšťa bolo požiadané o propagáciu kampane Ministerstva obrany SR. Viac o regrutácii sa dozviete v zdieľanom článku a na https://www.mosr.sk/51462-sk/sila-odvaha-pripravenost-heslo-tohtorocnej-dobrovolnej-vojenskej-pripravy/

ČO JE TO REGRUTÁCIA A DOBROVOĽNÁ VOJENSKÁ PRÍPRAVA?

 

Je to jednorazový výcvik, ktorý je finančne odmenený a žiadne ďalšie záväzky voči ozbrojeným silám Ti z neho neplynú. DVP je činnosť, ktorou sa občan Slovenskej republiky  pripravuje na obranu štátu a získava základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.  

4

ČO BY SI MAL SPĹŇAŤ?
Medzi základné požiadavky, ktoré by si mal spĺňať, aby si mohol absolvovať DVP v roku 2022 patria:

 • prihlásiť sa môže občan, ktorý sa narodil v roku 2003 alebo skôr
 • požiadal si o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy
 • vznikla ti branná povinnosť alebo si brannú povinnosť dobrovoľne prevzal
 • máš spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • máš štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu a jej členom je aj Slovenská republika
 • si bezúhonný
 • si spoľahlivý
 • ovládaš štátny jazyk
 • dosiahol si najmenej stredné odborné vzdelanie
 • ku dňu prijatia do DVP nie si evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu
 • si zdravotne aj psychicky spôsobilý
 • nie je voči tebe vedené trestné stíhanie

Bezúhonnosť preverujeme výpisom registra trestov, ktorý žiadame my. Uchádzač musí spĺňať podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti pri prijatí a po celý čas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy.
Uchádzač sa podľa zákona nepovažuje za bezúhonného, ak:
● bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
● ak odsúdenie za takýto trestný čin nebolo zahladené alebo
● ak sa na neho nehľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený.

2

AKO DLHO TRVÁ A ČO SA NAUČÍŠ?
Výcvik DVP trvá 11 týždňov vo výcvikových priestoroch ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Naučíš sa :

 • prežiť a orientovať v prírode
 • základy sebaobrany
 • základy zdravotníckej a psychologickej prípravy
 • základy ochrany proti zbraniam hromadného ničenia
 • ovládať zbrane a vojenskú techniku a taktiku boja
 • zachovať si chladnú hlavu v krízových situáciách

ČO DOSTANEŠ KEĎ ABSOLVUJEŠ VÝCVIK A AKÉ BENEFITY PRINÁŠA DVP ?
Počas výcviku budeš mať zabezpečené :

 • bezplatné ubytovanie a stravu
 • zdravotné, dôchodkové a úrazové poistenie
 • cestovné náhrady z miesta bydliska na miesto výkonu DVP
 • bude Ti vyplatený finančný príspevok vo výške 1 300 €
 • získaš vojenskú hodnosť vojak 2. stupňa
 • ak si v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, tak počas DVP v nej naďalej ostávaš a neprídeš o žiadne dávky, dávky v hmotnej núdzi ani aktivačný príspevok
 • 3

AKO MÁŠ ZAČAŤ A ČO OD TEBA POTREBUJEME K PRIHLÁSENIU DO DVP ?
Kontaktuj najbližšiu regrutačnú skupinu alebo vyplň registračný formulár  na stránke www.vojenskapriprava.sk a mi Ťa budeme kontaktovať.

Zo všetkým ti pomôžeme a poradíme.
Ak sa chceš prihlásiť do DVP budeme od Teba potrebovať určité doklady:

 • občiansky preukaz
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní
 •  
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie (tvoju zdravotnú a psychickú spôsobilosť posúdi odborný personál OS SR)
 • rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti (týka sa žien a naturalizovaných občanov)

 1
AKO PREBIEHA PRIJÍMACIE KONANIE?
I. Časť prijímacieho konania sa týka podania žiadosti a predloženia dokladov

 
Žiadosť vrátane jej príloh sa predkladá personálnemu úradu Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „personálny úrad“) niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) osobne na ktorejkoľvek regrutačnej skupine, žiadosť Ti vytlačíme priamo na 
regrutačnej skupine.
b) v elektronickej podobe podpísanej zaručeným elektronickým podpisom*, s použitím   
občianskeho preukazu s čipom na www.slovensko.sk.
c) v listinnej podobe (poštou).
*Ak uchádzač o DVP elektronicky podal žiadosť, ktorá nie je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť personálnemu úradu žiadosť aj listinne, a to najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
Uchádzač spolu so žiadosťou predkladá nasledovné doklady:
● osobný dotazník (úplne vyplnený formulár - vzor na stránke regrutacia.sk -  alebo
poskytne regrutačná skupina),
● čestné vyhlásenie* (vyplní alebo poskytne regrutačnej skupine),
● výpis zo zdravotnej dokumentácie v samostatnej zalepenej obálke (tento bude
doručený posudkovému lekárovi OS SR),
● životopis - vlastnoručne podpísaný (vzor na stránke regrutacia.sk alebo poskytne
regrutačná skupina),
● občiansky preukaz (originál predloží osobne alebo overenú kópiu poštou),
● doklady o dosiahnutom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia (originály alebo osvedčené kópie),
● rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla (týka sa žien a naturalizovaných občanov).
Originály dokladov budú po vyhotovení kópií záujemcovi vrátené späť. Odporúčame zasielať overené kópie alebo doručiť originály osobne - na počkanie budú vrátené.
*Čestným vyhlásením uchádzač vyhlási, že ovláda štátny jazyk, nie je voči nemu vedené trestné stíhanie, bol oboznámený s podmienkami výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, sa považuje za spoľahlivého podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona, má štátne občianstvo podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


II. Časť prijímacieho konania je o previerke psychickej a zdravotnej spôsobilosti
Do druhej časti prijímacieho konania bude uchádzač pozvaný personálnym úradom formou pozvánky.
Previerka psychickej spôsobilosti posúdi rozumové schopnosti, kvalitu pozornosti a psychomotorického tempa, psychickú odolnosť voči záťaži, výkonovú kapacitu a schopnosť využívať rozumové schopnosti v situáciách psychickej záťaže.
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy sa vykonáva na základe predloženého výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Súčasťou posúdenia zdravotnej spôsobilosti je aj vyšetrenie prítomnosti metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.
Po úspešnom absolvovaní I. aj II. časti bude výsledok prijímacieho konania oznámený uchádzačom do 21 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok. Prijatí uchádzači budú pred nástupom do DVP poučení. Termín nástupu oznámi personálny úrad.


V prípade úspešného skončenia DVP a povýšenia do hodnosti vojak 2. stupňa nie je možné podľa platnej legislatívy vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet (nie je možné absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených
NA KOHO SA MÔŽEŠ OBRÁTIŤ AK NIEČOMU NEROZUMIEŠ ALEBO POTREBUJEŠ POMOC?

Regrutačné skupiny sú pripravené Ti pomôcť. Môžeš ich kontaktovať osobne, e-mailom alebo telefonicky.

 

https://www.mosr.sk/51462-sk/sila-odvaha-pripravenost-heslo-tohtorocnej-dobrovolnej-vojenskej-pripravy/


Vytvorené: 30. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 30. 5. 2022 13:00
Autor: Správca Webu