#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019

Typ: ostatné
erbMesto Hnúšťa každý rok poskytuje dotácie z rozpočtu mesta. Dňa 7. 2. 2019 zasadala komisia, ktorá schválila prerozdelenie týchto prostriedkov pre právnické osoby, ktoré prispievajú svojou činnosťou k rozvoju mesta v rôznych oblastiach verejného života.

Požiadavky jednotlivých žiadateľov boli prehodnotené a výška dotácií bola schválená tak, aby negatívne neovplyvnila hospodárenie mesta a zároveň prispela k rozvoju činnosti jednotlivých organizácií.

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením č. 3/22/2019 zo dňa 19. 2. 2019 schválilo na základe odporučenia komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2019 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 77/2008 Zásady poskytovania dotácií z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, na akcie vo verejnom záujme a v prospech rozvoja územia mesta nasledovne:

Schválené dotácie na rok 2019:

Organizácia

IČO

Výška dotácie na r. 2019

Taekwondo klub Hnúšťa

35998661

4 000 €

Kick-box Leon Hnúšťa

31095500

2 000 €

Klub slovenských turistov

30231426

1 400 €

Mestský kynologický klub Hnúšťa

42198640

1 200 €

Volejbalový klub Iskra Hnúšťa

14220202

6 500 €

Futbalový klub Iskra Hnúšťa

14223040

15 000 €

Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa

42196400

1 200 €

Fitnes klub Iskra Hnúšťa

42194083

2 000 €

Bedmintonový klub GMH

00160610

1 500 €

ABC Team Hnúšťa

51300427

500 €

Športový klub GLADIATORS

42393540

1 700 €

SPOLU

 

37 000 €

     

Organizácia

IČO

Výška dotácie na r. 2019

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

00698172

700 €

OZ Athéna

37817124

1 200 €

MR Sinec-Kokavsko

37898612

600 €

iné ( SČK, Klub dôchodcov....)

 

100 €

SPOLU

 

2 600 €

 

Dotácie sú poskytované na základe uzatvorenej písomnej zmluvy a podliehajú povinnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Ing. Katarína Trnavská, vedúca oddelenia finančného


Vytvorené: 27. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 3. 2019 11:02
Autor: Správca Webu