#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Je kosenie trávy povinné?

Typ: ostatné
logoVeľkým rizikom zaburinenia pozemkov je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká.

Vážení majitelia zaburinených, nepokosených pozemkov, obyvatelia!

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky,  mesto Hnúšťa   v y z ý v a   občanov na starostlivosť o svoje nehnuteľnosti, v tomto prípade na vykosenie zaburinených pozemkov. 

Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) pozemkov na realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka v termínoch apríl - september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov a zmiernia sa nežiadúce účinky pre alergikov. 

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ukladá podľa § 3 ods. 1 písm. b) vlastníkom, nájomcov a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádza výskytu a šíreniu burín na pozemkoch. 

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nebudú udržiavané, môže byť podaný podnet na príslušný Okresný úrad Rimavská Sobota na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Za nesplnenie zákonných povinnosti môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 € a pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až do výšky 166 - 33000 € za jeden ha pozemku. 

Z vlastníctva nevyplývajú len oprávnenie, ale taktiež povinnosť - tento záver má svoj ústavnoprávny základ v č. 20 Ústavy SR, podľa ktorého vlastníctvo zaväzuje. Preto ak vlastníte pozemok, ktorý je zarastený trávou burinového charakter, neminie Vás povinnosť tento pozemok pokosiť, bez ohľadu na to, či ho využívate alebo nie. 

 


Vytvorené: 25. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 5. 2018 10:52
Autor: Správca Webu