#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ochrana pozemkov pred zaburinením

Typ: ostatné
lOkresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, užívateľov a správcov poľnohospodárskej pôdy na ich povinnosti pri ochrane pozemkov pred zaburinením. Prečítajte si prosím nasledujúcu výzvu :

Každoročne s príchodom jarných mesiacov sa stáva aktuálnou problematika ochrany poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov pred zaburinením. Uvedená povinnosť vyplýva vlastníkom resp. nájomcom, správcom poľnohospodárskej pôdy z ustanovenia § 3 zákona číslo 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003  Z.  z.  o integrovanej  prevencii  a kontrole  znečisťovania   životného  prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy“).

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor   ako príslušný správny orgán podľa § 23 písm. a) zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   upozorňuje   a   vyzýva     všetkých vlastníkov, nájomcov, užívateľov a správcov poľnohospodárskej pôdy

  • aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, z ktorých im vyplývajú nasledovné povinnosti:
    • vykonávať agrotechnické opatrenia, zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
    • predchádzať výskytu a šíreniu burín,
    • zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,
    • usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri nehnuteľností.
  • a aby udržiavali svoje pozemky (poľnohospodárske  i nepoľnohospodárske)  v nezaburinenom  stave  pravidelným,  dôsledným  a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Toto zaburinenie pozemkov v mnohých prípadoch ohrozuje ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín na poľnohospodárske pozemky, čím dochádza k jej poškodeniu a degradácii ako aj k sťaženému poľnohospodárskemu obhospodarovaniu. Pretože problematike zaburinených pozemkov bude tunajší úrad v územnom obvode svojej pôsobnosti venovať náležitú pozornosť aj v tomto vegetačnom období upozorňujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v zmysle ustanovení zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopustí sa priestupku (v prípade fyzickej osoby) alebo správneho deliktu (v prípade právnickej osoby – podnikateľa) podľa § 25 a § 26 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, pričom za tieto správne delikty mu môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200,- €.

Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky bude orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy t. j. tunajší odbor aj tento rok kontrolovať plnenie povinností, ustanovených zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy, podľa vypracovaného harmonogramu.


Vytvorené: 7. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2019 09:32
Autor: Správca Webu