#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznámenie o voľných pracovných miestach MOaPS

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Hnúšťa, 6.3.2024 - Mesto Hnúšťa informuje o voľných pracovných miestach členov miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS) - 4 voľné pracovné miesta na dobu 30 mesiacov.

Miesto výkonu práce: Mesto Hnúšťa a mestské časti Likier, Hačava, Polom, Brádno

Pracovná pozícia: člen miestnej občianskej a preventívnej služby

Dátum na podanie žiadostí o prijatie do zamestnania: do 18.3.2024

Mzdové ohodnotenie: minimálna mzda

Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer

Deň nástupu na voľné pracovné miesto: 01. apríl 2024 (predpoklad)

 

Náplň práce člena MOaPS:

 • ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít,
 • ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
 • ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb,
 • podpora vnímavosti verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov,
 • ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v meste,
 •  povinné vzdelávanie

 

Kvalifikačné a iné požiadavky:

 • ukončená povinná školská dochádzka v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní,
 • vek minimálne 18 rokov,
 • dobrý zdravotný stav,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (napr. rómsky a iné),
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • prirodzená autorita v MRK a u ostatných obyvateľov mesta, osoba s morálnymi zásadami,
 • uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a o akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z..

 

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením adresy, e-mailovej adresy, telefonického kontaktu
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • ďalšie doklady o odbornej spôsobilosti (osvedčenia, certifikáty zo školení a pod.),
 • lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon činnosti člena MOaPS
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie, že uchádzač nie je právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a o akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z..
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom pracovného pohovoru v súlade s ust. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 18.3.2024 do 14,00 hod. osobne do podateľne Mestského úradu v Hnúšti, alebo zaslať poštou na adresu Mestský úrad Hnúšťa, Francisciho č.74/2, 981 01 Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „člen MOaPS – NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky, nie dátum podania na pošte.

 

Po posúdení žiadostí budú na pracovný pohovor prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a doručia všetky požadované doklady v určenom termíne. Zároveň si oznamovateľ vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača alebo pohovor v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Informovanie o voľnom pracovnom mieste MOaPS.pdf 

VZOR čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Bližšie informácie:

Ing. Michaela Hroncová - vedúca oddelenia projektového riadenia, školstva a sociálnych vecí,             

michaela.hroncova@hnusta.sk, 047/2028828

                                                                                   


Prílohy

Vytvorené: 6. 3. 2024
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2024 9:00
Autor: Správca Webu