#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Program odpadového hospodárstva BBSK na roky 2016-2020 - zverejnenie záverečného stanoviska

Typ: ostatné
POH Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.
Podľa § 14 odsek 5 zákona Mesto Hnúšťa ako dotknutá obec zverejňuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu. Z dokumentu je možné robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Program je piatym národným programom stanovujúcim základné požiadavky, ciele a opatrenia zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. Vychádza z vyhodnotenia predchádzajúceho programu (POH SR na roky 2011 až 2015) a z analýzy súčasného stavu a potrieb odpadového hospodárstva SR.

Program prihliada na schválený Operačný program Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý sa bude svojim zameraním významným spôsobom podieľať na smerovaní investícií do infraštruktúry odpadového hospodárstva v časovom horizonte do roku 2020.

Program neobsahuje opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu podľa článku 29 rámcovej smernice o odpade, keďže tieto boli prijaté v samostatnom dokumente.

Program podľa ministerstva zároveň prihliada na otvorené rokovania Európskej komisie týkajúce sa uzavretej (kruhovej) ekonomiky a výhľadových plánov stratégie odpadového hospodárstva na roky 2025 a 2030 v rámci pripravovaného „odpadového balíčka“, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť spôsob nakladania s odpadmi v prospech ich recyklácie a trvalo udržateľného využívania recyklovateľných odpadov.

Návrh programu bol dňa 5. 10. 2015 prerokovaný Hospodárskou a sociálnou radou Slovenskej republiky. Pripomienky sociálnych partnerov po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR boli zapracované.

Materiál bol schválený s rozporom s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky.

Stiahnite si:


Príloha

Vytvorené: 27. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 11:01
Autor: Správca Webu