#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

„Regionálny systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota“

Typ: ostatné
rusesOznámenie o začatí schvaľovacieho procesu dokumentu ochrany prírody a krajiny - Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Rimavská Sobota verejnou vyhláškou. V odkaze na priložené dokumenty môžete nájsť celý materiál a jednotlivé mapové prílohy.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 1 ods.1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“), na základe žiadosti Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, doručenej tunajšiemu úradu dňa 18. 05. 2020, ktorej predmetom je schválenie dokumentácie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Rimavská Sobota oznamuje začatie schvaľovacieho procesu dokumentácie ochrany prírody a krajiny „Regionálneho systému ekologickej stability okresu Rimavská Sobota“

Predkladaná dokumentácia bola vypracovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica v zmysle §54 ods. 2 písm. c) a ods. 10 písm. b) zákona o ochrane prírody a krajiny v rámci projektu „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)“ spracovaná v zmysle prílohy č. 23 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. 

Cieľom regionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej len RÚSES) je taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu v okrese Rimavská Sobota.

Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou, tak že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Rimavská Sobota a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Rimavská Sobota a zároveň sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým.

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu doručiť svoje námietky a pripomienky na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, (Klientske centrum - Hostinského 4, č. d. 12), 979 01 Rimavská Sobota najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Posledný deň zverejnenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia tohto oznámenia. Termín doručenia pripomienok je 24.6.2020 do podateľne Okresného úradu v Rimavskej Sobote.

http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-131

k

 


Vytvorené: 11. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 6. 2020 17:38
Autor: Správca Webu