#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
MSP Mesto Hnúšťa,
v zastúpení primátorom mesta Mgr. Michalom Bagačkom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

MSPpríslušník mestskej polície

Povinné kvalifikačné predpoklady:

SŠ vzdelanie s maturitou

Odporúčané kvalifikačné predpoklady:

SŠ resp. doplňujúce vzdelanie v odbore bezpečnostné služby
odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície pre plnenie úloh obecnej polície v zmysle ustanovení § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

 

Povinné kritériá a požiadavky:

predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle ustanovení § 3 Zákona NRSR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
občianska bezúhonnosť
zbrojný preukaz
vodičský preukaz skupiny B
vynikajúci zdravotný stav - zdravotná spôsobilosť pre výkon zamestnania príslušníka MsP
komunikatívnosť, flexibilita
samostatnosť v práci
ovládanie práce s PC/Ms Office – Word, Excel, Internet/ pokročilá úroveň

Odporúčané predpoklady a kritériá:

prax v odbore bezpečnostné služby
znalosť právnych noriem na úseku správneho práva
aktivity na úseku organizovaného športu a telovýchovy vrátane streleckého športu
aktivity v oblasti kynológie
občianska angažovanosť na úseku ochrany verejného poriadku
aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania
občianska angažovanosť v oblasti profylaxie sociopatií

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu povinne doložia:

žiadosť o zaradenie do výberového konania
štrukturovaný profesijný životopis
maturitné vysvedčenie, príp. vysokoškolský diplom - overená kópia
doklady o absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou PZ v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 Z. SNR č. 564/1991 Zb., prípadne náhradný doklad o vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej alebo vysokej škole v zmysle ustanovení § 25 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb – overená kópia alebo čestné prehlásenie, ktorým sa uchádzač zaviaže do 3 mesiacov od prijatia do zamestnania nastúpiť a absolvovať odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície a zároveň sa zaviaže, že všetky náklady súvisiace s odbornou prípravou si bude hradiť z vlastných zdrojov
výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
potvrdenie praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania príslušníka mestskej polície (práca v trojzmennej prevádzke, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, zvýšená psychická a fyzická náročnosť, kategória práce 2 (B) v zmysle ustanovení § 31 ods. 3, písm. a/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia)
fotokópia platného zbrojného preukazu
fotokópia platného vodičského preukazu

Odporúčané, nepovinné písomné prílohy:
doklad o vzdelaní v odbore bezpečnostné služby
doklady o absolvovaní rozširujúceho, špecializačného, resp. zdokonaľovacieho vzdelávania v odbore bezpečnostné služby
doklad o dĺžke odbornej praxi
pracovné hodnotenie od posledného zamestnávateľa
doklady preukazujúce aktivity na úseku organizovaného športu a telovýchovy vrátane streleckého športu
doklady preukazujúce aktivity v oblasti kynológie
doklady preukazujúce angažovanosť na úseku ochrany verejného poriadku
doklady preukazujúce aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania
doklady preukazujúce angažovanosť v oblasti profylaxie sociopatií

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo vyradiť z výberového konania uchádzača, ktorý v termíne na podanie žiadosti nesplní povinné kvalifikačné predpoklady, iné povinné kritériá alebo požiadavky, prípadne nepredloží povinné písomné podklady a prílohy.

Spôsob a lehota na podanie žiadosti a písomných podkladov:

v uzavretej obálke označenej: „Výberové konanie MsP – neotvárať!“ do 15:00 hod. dňa 17.08.2017 poštou, príp. kuriérnou službou na adresu Mesto Hnúšťa, ul. Francisciho č. 74, PSČ:981 01 alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Hnúšti.

Bližšie informácie k výberovému konaniu získate u náčelníka mestskej polície od 17.07. do 17.08.2017, v pracovné dni, v dobe od 08:30 do 14:30 hod. alebo na tel čísle: 0905906797

Uchádzači, ktorí do 17.08.2017 splnia kvalifikačné a iné povinné kritériá a predpoklady a v stanovenom termíne predložia všetky povinné písomné podklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne, najmenej 5 kalendárnych dní pred jeho konaním ( t. j. do 23.08.2017)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.08.2017 (t. j. v pondelok) od 09:30 hod. v zasadačke MsÚ v Hnúšti, č. dv. 9, na poschodí. Predpokladaný (nezáväzný) nástup do zamestnania je 02.09.2017.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť pracovnú zmluvu so žiadnym z uchádzačov vo výberovom konaní.

primátor:
Mgr. Michal Bagačka
 

Príloha Veľkosť
vyberove_konanie_msp_-_podmienky.pdf 78.96 KB

 


Príloha

Vytvorené: 28. 7. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 7. 2017 19:35
Autor: Správca Webu