#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie na náčelníka mestskej polície

Typ: ostatné
erbMesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta: náčelník mestskej polície.

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom

PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE


na obsadenie pracovného miesta:

 

náčelník mestskej polície

 

 

Informácie o pracovnom mieste:

 • miesto výkonu práce: mesto Hnúšťa,

 • druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,

 • rozsah pracovného úväzku: 1,0 – plný pracovný úväzok,

 • predpokladaný termín nástupu: 15. máj 2019,

 • náplň práce: riadenie, organizovanie a kontrola činnosti príslušníkov mestskej polície, spolupráca s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, príprava a spracovanie požiadaviek na zabezpečenie činnosti mestskej polície, kontrola hospodárneho využívania zverených prostriedkov, zabezpečenie a organizácia odborného výcviku a školení príslušníkov mestskej polície, príprava podkladov a návrhov súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície, plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 Zb., objasňovanie priestupkov, prejednávanie priestupkov v blokovom konaní v rozsahu ustanovenom zákonom č. 564/1991 Zb.,

 • ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pracovné miesto zaradené do platovej triedy 8, jednotlivé zložky funkčného platu budú určené v závislosti od započítanej praxe, min. výška funkčného platu bude 1 139,00 €.

 

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície pre plnenie úloh obecnej polície v zmysle ustanovení § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

 

Odborná prax:

 

 • prax v riadiacej funkcii v oblasti verejnej správy, štátnej správy alebo samosprávy minimálne 3 roky,

 • prax príslušníka obecnej polície alebo príslušníka Policajného zboru, alebo v inom ozbrojenom bezpečnostnom zbore minimálne 5 rokov

   

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

 • bezúhonnosť.

   

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy, najmä zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,

 • organizačné a manažérske schopnosti,

 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,

 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikačné zručnosti,

 • zvládanie záťažových situácií,

 • užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office – Word, Excel, internet),

 • vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla,

 • zbrojný preukaz

 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 

 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii a celkovej doby dosiahnutej požadovanej praxe

 • motivačný list,

 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní,

 • doklad o absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou PZ v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb., alebo náhradný doklad o vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej alebo vysokej škole v zmysle ustanovení § 25 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb.

 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac), ktorý je
  podmienkou práce s poskytnutými materiálmi uchádzačov,

 • lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti na plnenie úloh obecnej polície v zmysle ustanovení § 5 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. s poukazom na ustanovenie § 31 ods. 3 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (práca v trojzmennej prevádzke, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, zvýšená psychická a fyzická náročnosť, kategória práce 2 )

 • kópia platného zbrojného preukazu

 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt

 

najneskôr do 25. apríla 2019 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – náčelník mestskej polície“ na adresu: Mestský úrad,Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa.

 

Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru.

 

Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania oznámený najmenej desať dní pred jeho uskutočnením.

 

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť pracovný pomer so žiadnym s uchádzačov.

 

V Hnúšti dňa 03. apríla 2019 

PhDr. Roman Lebeda

primátor

 


Príloha

Vytvorené: 3. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 4. 2019 13:53
Autor: Správca Webu