#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej umeleckej školy Hnúšťa

Typ: ostatné
.Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta PhDr. Romanom Lebedom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta - riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Hnúšťa.

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom mesta

PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta:

 

riaditeľ / riaditeľka Základnej umeleckej školy,

Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa

 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti
  v podkategórii pedagogického zamestnanca - učiteľ základnej umeleckej školy podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (Časť X.),
 • absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Iné predpoklady a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, základná znalosť problematiky riadenia školy,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických a vzťahov, 
 • organizačné a manažérske schopnosti,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikačné zručnosti,
 • užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office – Word, Excel, internet),

 

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • doklady o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy podľa § 61 ods. 7 zákona
  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako mesiac),
 • návrh koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy, Nábrežie Rimavy 457, 981 01 Hnúšťa,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie ZUŠ Hnúšťa – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť (osobne alebo poštou – rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne Mestského úradu Hnúšťa) do 24. apríla 2019 do 14.00 hod. na adresu: Mestský úrad, Francisciho 74 , 981 01 Hnúšťa.

 

Výberovou komisiou na výberové konanie je rada školy. Uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do výberového konania, výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

 

Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa / riaditeľku školy na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Predpokladaný nástup do funkcie riaditeľa / riaditeľky školy je od 9. júna 2019.

 

Platové podmienky sú stanovené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V Hnúšti dňa 26. marca 2019 

                                                                                                 PhDr. Roman Lebeda

                                                                                                       primátor mesta

 

 


Príloha

Vytvorené: 29. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2019 12:31
Autor: Správca Webu