#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie na pozíciu vedúci kancelárie primátora mesta

Typ: ostatné
Výberové konanie na pozíciu vedúci kancelárie primátora mesta 1Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:vedúci kancelárie primátora mesta

 

MESTO HNÚŠŤA
Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa


Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom
PhDr. Romanom Lebedom, podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE


na obsadenie pracovného miesta:


vedúci kancelárie primátora mesta


Informácie o pracovnom mieste:

 •  miesto výkonu práce: Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa,
 •  druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,
 •  rozsah pracovného úväzku: 1,0 – plný pracovný úväzok,
 •  termín nástupu: 1. apríl 2019,
 •  náplň práce: vedenie kancelárie primátora mesta, riadenie, organizovanie a kontrola činnosti kancelárie primátora mesta, zodpovednosť za činnosti v nasledovných oblastiach – styk s verejnosťou a propagácia mesta, spolupráca s partnerskými mestami, činnosť lokálnej redakcie, činnosť orgánov samosprávy, právne služby, priestupkové konania, personalistika, evidencia obyvateľstva, matričná činnosť, činnosť zboru pre občianske záležitosti, kancelária prvého kontaktu, klientské centrum, vnútorná prevádzka mestského úradu, cestovný ruch a turistická informačná kancelária, služby zamestnanosti a ľudských zdrojov,
 •  ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pracovné miesto zaradené do platovej triedy 8, jednotlivé zložky funkčného platu budú určené v závislosti od započítanej praxe, min. výška funkčného platu bude 1 023,50 €.

 

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:


Kvalifikačné predpoklady:

 •  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa.

Odborná prax:

 •  prax v riadiacej funkcii v oblasti verejnej správy, štátnej správy alebo samosprávy minimálne 5 rokov

 

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy, najmä zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
 • organizačné a manažérske schopnosti,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikačné zručnosti,
 • zvládanie záťažových situácií,
 • užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office – Word, Excel, internet),
 • vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla,
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou

 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii v oblasti verejnej správy, štátnej správy alebo samosprávy,
 • motivačný list,
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac), ktorý je podmienkou práce s poskytnutými materiálmi uchádzačov,
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt

najneskôr do 19. marca 2019 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – vedúci kancelárie primátora mesta“ na adresu: Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa.

Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru.

Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania oznámený najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

V Hnúšti dňa 26. februára 2019

 

                                                                                                                                                     PhDr. Roman Lebeda
                                                                                                                                                                 primátor


Vytvorené: 26. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2019 13:21
Autor: Správca Webu