#
#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Hnúšťa

Typ: ostatné
.Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti uznesením 4/46/2019 dňa 26.3.2019 v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra mesta na deň 14. mája 2019.

Termín odovzdania písomnej prihlášky:

písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi zašle kandidát poštou alebo osobne doručí v zalepenej obálke označenej: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ do 25. apríla 2019 do 15:00 hod. na adresu:

Mestský úrad

Francisciho č. 74

981 01 Hnúšťa.

Rozhodujúci je dátum doručenia písomnej prihlášky do podateľne MsÚ v Hnúšti.

 

Požiadavky, náležitosti písomnej prihlášky a podmienky voľby :

 

Kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

  1. meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
  2. štruktúrovaný profesijný životopis,
  3. overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
  5. čestné prehlásenie o splnení podmienky z § 18 ods. 1 a 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  6. písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hnúšti.

 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov.

 

Pracovný úväzok hlavného kontrolóra mesta Hnúšťa :   80%

 

Nástup do práce je 1. jún 2019 na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej s Mestom Hnúšťa.

 

Podmienky voľby sú zverejnené v uznesení Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 4/45/2019, č. 4/46/2019 na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Hnúšťa.

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 29. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2019 13:39
Autor: Správca Webu