#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyhlásenie Výberového konania na pozíciu náčelníka MsP

Typ: ostatné
k Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom Mgr. Martinom Pliešovským vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta náčelník/náčelníčka mestskej polície
podľa ustanovení § 5 a § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

Mesto Hnúšťa

zastúpené primátorom Mgr. Martinom Pliešovským

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovného miesta:

náčelník mestskej polície

podľa ustanovení § 5 a § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov 

 

Informácie o pracovnom mieste:

 • miesto výkonu práce: mesto Hnúšťa,
 • druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,
 • rozsah pracovného úväzku: 1,0 – plný pracovný úväzok,
 • predpokladaný termín nástupu: 1. január 2024,
 • náplň práce: riadenie, organizovanie a kontrola činnosti príslušníkov mestskej polície, spolupráca s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, príprava a spracovanie požiadaviek na zabezpečenie činnosti mestskej polície, kontrola hospodárneho využívania zverených prostriedkov, zabezpečenie a organizácia odborného výcviku a školení príslušníkov mestskej polície, príprava podkladov a návrhov súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície, plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 564/1991 Zb., objasňovanie priestupkov, prejednávanie priestupkov v blokovom konaní v rozsahu ustanovenom zákonom č. 564/1991 Zb., objasňovanie priestupkov, prejednávanie priestupkov v správnom konaní v rozsahu ustanovenom zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov.,
 • ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je pracovné miesto zaradené do platovej triedy 8, zvýšené o 15% za výkon práce vo verejnom záujme, jednotlivé zložky funkčného platu (osobný príplatok, príplatok za vedenie a pod.) budú určené v závislosti od započítanej praxe a v závislosti od plnenia úloh a náročnosti vykonávanej práce po skončení skúšobnej doby; min. výška základu platu bude 1 076,00 €.

 

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

Odborná prax:

 • prax v riadiacej funkcii v oblasti verejnej správy, štátnej správy alebo samosprávy minimálne 3 roky,
 • prax príslušníka obecnej polície alebo príslušníka Policajného zboru, alebo v inom ozbrojenom bezpečnostnom zbore minimálne 5 rokov

 

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície pre plnenie úloh obecnej polície v zmysle ustanovení § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších prepisov
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie,
 • bezúhonnosť.

 

Ďalšie kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejnej správy a samosprávy, najmä zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov a pod.,
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, komunikačné zručnosti,
 • zvládanie záťažových situácií,
 • užívateľské zručnosti práce s PC (MS Office – Word, Excel, internet),
 • vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla,
 • zbrojný preukaz

 

Uchádzači zašlú najneskôr do pondelka 6. novembra 2023 (vrátane)  (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – náčelník MsP“ na korešpodenčnú adresu:

Mestský úrad, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe

v riadiacej funkcii a celkovej doby dosiahnutej požadovanej praxe

 • motivačný list – návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja MsP v rozsahu 2-3 strán A4
 • doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
 • doklad o absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou PZ v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb., alebo náhradný doklad o vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej alebo vysokej škole v zmysle ustanovení  § 25 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb.
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, celú adresu trvalého pobytu, meno a priezvisko a rodné priezvisko otca a meno a priezvisko a rodné priezvisko matky)
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; uchádzač berie na vedomie že s jeho osobnými údajmi úrad nakladá na jeho vlastnú - písomnú žiadosť,
 • lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spôsobilosti na plnenie úloh obecnej polície v zmysle ustanovení § 5 ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. s poukazom na ustanovenie   § 31 ods. 3 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (práca v trojzmennej prevádzke, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, zvýšená psychická a fyzická náročnosť, kategória práce 2 ) – nie staršie ako 1 mesiac
 • fotokópia platného zbrojného preukazu
 • presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt

 

Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru.

Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky zaradenia do výberového konania oznámený najmenej desať dní pred jeho uskutočnením.

Náčelníka mestskej polície na návrh primátora mesta vymenúva na základe úspešnosti vo výberovom konaní mestské zastupiteľstvo.

 

 

 • 2 –

 

 

 

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace  po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely. Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.hnusta.sk

Zamestnávateľ si vyhradzuje právo neprizvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené kritériá a neuzavrieť pracovný pomer  so žiadnym z uchádzačov.

 

V Hnúšti dňa  16. októbra 2023 

 

 

 

                                                                                                                                 Mgr. Martin Pliešovský

                                                                                                                                           Primátor

 


Príloha

Vytvorené: 17. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2023 10:04
Autor: Správca Webu