#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku

Typ: ostatné
Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku 1Okresný úrad Rimavská Sobota vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku.
Termín na podanie žiadosti: 16.9.2018
Úplné znenie výzvy a kompletnú dokumentáciu nájdete tu: http://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota

Výzva na predkladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku

Okresný úrad Rimavská Sobota vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku číslo výzvy: 01/OÚ Rimavská Sobota/2018

Úplné znenie výzvy a kompletnú dokumentáciu nájdete tu: http://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota

Pre potencionálnych záujemcov je pripravený Informačný seminár, ktorý sa bude konať v utorok 4.9.2018 o 9:30 hod.  v zasadačke Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote, na ul. K. Mikszátha č. 6. Na seminár je potrebné prihlásenie prostredníctvom zaslaného e-mailu na adresu Marta.Konyaova@minv.sk najneskôr do 29.8.2018.

Výzva NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU (ďalej len „výzva“)

1. Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Rimavská Sobota, Nám. M. Tompu č. 2, 979 01 Rimavská Sobota

2. Dátum zverejnenia výzvy:16.8.2018

3. Termín na podanie žiadosti: 16.9.2018

4. Prioritné oblasti a opatrenia/podopatrenia Akčného plánu:

Podopatrenie 1.2.3 Zriadenie a prevádzka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) Gemer

Podopatrenie 2.1 Vybudovanie regionálnych centier vzdelávania a zamestnaneckého inkubátora

Podopatrenie 2.2 Vybudovanie tréningových centier

Podopatrenie 6.1 Podpora podnikateľských projektov v priemysle a službách

Podopatrenie 6.2 Podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie priemyselných areálov, objektov a plôch pre zvýšenie atraktívnosti regiónu pre nových investorov.

Podopatrenie 7.1. Podpora podnikateľských projektov v pôdohospodárstve a potravinárstve z regionálneho príspevku

Opatrenie 8. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti

Opatrenie 9. Pilotné programy svojpomocnej výstavby a rekonštrukcie pre aktivizáciu marginálnych sociálnych skupín

Opatrenie 10. Podpora prípravy územia pre investície do infraštruktúry

Podopatrenie 15.1 Centrá integrovaných verejných služieb v strediskových obciach –spoločné úradovne

Podopatrenie 15.3 Podpora atraktívnosti okresu pre CR a zamestnanosti prostredníctvom obnovy, rekonštrukcie a skvalitnenia kultúrno-historických pamiatok a architektúry okresu pre účely cestovného ruchu a zlepšenie informovanosti a marketingu územia.

5. Oprávnené obdobie vzniku nákladov: od 01.01.2019 do 31.12.2020

6. Oprávnení predkladatelia projektov: Oprávneným predkladateľom sú v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len „žiadateľ“).

7. Kontakty pre účely konzultácií a technickej podpory:

a) osobne – v telefonicky vopred dohodnutom termíne v sídle Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Rimavská Sobota: CEROGEMA, n.o., K. Mikszátha 5038/6, 979 01 Rimavská Sobota,

b) telefonicky: 0908 915 622, 0901 717 201, 0948 913 032

c) e-mailom: info@cerogema.sk

8. Spôsob predkladania žiadostí:

Žiadateľ predkladá projekt na predpísanom formulári žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku, podľa odseku 2 písm. g) metodiky

(„http://www.nro.vlada.gov.sk/site/assets/files/1152/metodika_pripravy_navrhu_rocnych_priorit_po_svl_ofic.pdf“). Projektový zámer musí byť vyplnený úplne (vo všetkých bodoch), presne, jednoznačne a zrozumiteľne. Projektový zámer musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa. Týmto podpisom žiadateľ overuje aj správnosť všetkých údajov. Úplne a správne vyplnený formulár žiadosti zasiela v lehote uvedenej vo výzve: číslo výzvy: 01/OÚ Rimavská Sobota/2018

1. elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku“ alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, ako všeobecné podanie,

alebo

2. prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu Okresného úradu Rimavská Sobota uvedenú vo výzve alebo osobne do podateľne Okresného úradu Rimavská Sobota. V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu Okresného úradu Rimavská Sobota prednosta.rs@minv.sk. Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.

 

Výsledky hodnotenia projektových zámerov budú zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Rimavská Sobota.

9. Zoznam neoprávnených výdavkov :

V zmysle čl. 5 ods. 4 písm. h) metodiky medzi výdavky nesmú byť zaradené neoprávnené výdavky:

1. splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých pôžičiek;

2. krytie straty z vlastnej činnosti alebo z činnosti tretích osôb;

3. úhrada výdavkov, ktoré nemajú priamy vzťah k projektu;

4. úhrada dane z pridanej hodnoty, ak si prijímateľ môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty;

5. odmeny1 ;

6. nemocenské dávky hradené zo strany Sociálnej poisťovne;

7. výdavky na odstupné a odchodné;

8. mzdové náklady zamestnancov, ktorí sa nepodieľajú na realizácii projektu;

9. pomerná časť osobných výdavkov, ktorá nezodpovedá pracovnému vyťaženiu zamestnanca na danom projekte;

10. cestovné za použitie taxi služby;

11. výdavky na súdne a správne poplatky;

12. výdavky na úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov žiadateľa o regionálny príspevok na projekt z predchádzajúcich rokov;

13. výdavky na poistenie osôb a majetku, havarijné poistenie vozidla;

14. výdavky na krytie majetkovej účasti v inej právnickej osobe alebo na založenie alebo zriadenie inej právnickej osoby ako rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie;

15. bankové poplatky;

16. výdavky na nákup kolkov a cenín.

1 § 118 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce

10. Oznámenie

Okresný úrad Rimavská Sobota informuje o možnosti predkladať návrhy aktivít, ktoré prispejú k realizácii cieľov akčného plánu. Pod pojmom aktivita sa rozumie systémové opatrenie, ktorého uskutočnenie v danom roku je dôležité z pohľadu realizácie opatrení akčného plánu a ktoré nie je financované alebo spolufinancované z regionálneho príspevku. Ide predovšetkým o systémové opatrenia dôležité pre rozvoj okresu, pri ktorých je potrebná súčinnosť z úrovne vyššieho územného celku alebo orgánu ústrednej štátnej správy. Orgány verejnej správy a sociálno-ekonomickí partneri majúci vzťah k územiu najmenej rozvinutého okresu môžu svoje návrhy aktivít predkladať:

Termín na predkladanie návrhov aktivít: 16.8.2018 – 16.9.2018

Spôsob predkladania žiadostí:

a) elektronicky podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom do elektronickej schránky okresného úradu s označením predmetu „Návrh aktivity“ alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk, ako všeobecné podanie,

číslo výzvy: 01/OÚ Rimavská Sobota/2018

alebo

b) prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu Okresného úradu Rimavská Sobota uvedenú vo výzve alebo osobne do podateľne Okresného úradu Rimavská Sobota. V tomto prípade žiadateľ zároveň zašle žiadosť v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu Okresného úradu Rimavská Sobota prednosta.rs@minv.sk. Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na obálke.

 

V Rimavskej Sobote, dňa 16.8.2018

Mgr. Csaba Csízi

prednosta

Okresného úradu Rimavská Sobota


Vytvorené: 23. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 8. 2018 13:13
Autor: Správca Webu