#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zámer navrhovanej činnosti „Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej základne“

Typ: ostatné
12Oboznamujeme širokú verejnosť, že dňom 3.2.2020 začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti „Výrobňa elektrickej energie BioCON1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej nádrže“ a zámer je zverejnený na dole uvedenej web.stránke.

Navrhovateľ, Bio CON 1 s.r.o., Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 710 172 v zastúpení splnomocnencom INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379, doručil dňa 03. 02. 2020 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, sekcii environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Výrobňa elektrickej energie Bio CON 1, Hnúšťa – rozšírenie palivovej nádrže“ (ďalej len „navrhovaná činnosť“) vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona.

MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. k) zákona, upovedomuje podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia zámeru začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Zámer Vám podľa § 23 ods. 1 zákona ako dotknutej obci, resp. ako povoľujúcemu orgánu, resp. ako rezortnému orgánu, resp. ako dotknutému orgánu zasielame prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-elektrickej-energie-bio-con-1-hnusta-rozsirenie-palivovej-nadr

V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) doručuje MŽP SR list dotknutej obci v elektronickej forme a zároveň doručuje dotknutej obci zámer aj v listinnom vyhotovení.

Žiadame dotknutú obec, aby podľa § 23 ods. 3 zákona informovala do 3 pracovných dní od doručenia tohto zámeru o tomto zámere verejnosť na úradnej tabuli obce, a zároveň verejnosti oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Vaše písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 4 zákona (vrátane informácie o dobe a spôsobe zverejnenia zámeru obcou), žiadame doručiť na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava, najneskôr do 21 dní od jeho doručenia. Ak v uvedenej lehote nebude Vaše písomné stanovisko doručené, podľa § 23 ods. 4 zákona bude stanovisko považované za súhlasné.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko ministerstvu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia obcou podľa § 23 ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Výrobňa elektrickej energie BIOCon - rozšírenie palivovej nádrže.

http://www.biocon1.sk

 


Prílohy

Vytvorené: 14. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2020 13:18
Autor: Správca Webu