#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
MsPMesto Hnúšťa, v zastúpení primátorom mesta Mgr. Michalom Bagačkom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: príslušník mestskej polície.

Výberové konanie

 

Mesto Hnúšťa,

v zastúpení primátorom mesta Mgr. Michalom Bagačkom ako štatutárnym zástupcom zamestnávateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 

príslušník mestskej polície

 

Povinné kvalifikačné predpoklady:

 

 • SŠ vzdelanie s maturitou

 

 

Odporúčané kvalifikačné predpoklady:

 

 • SŠ resp. doplňujúce vzdelanie v odbore bezpečnostné služby
 • odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície pre plnenie úloh obecnej polície v zmysle ustanovení § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

 

Povinné kritériá a požiadavky:

 

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle ustanovení § 3 Zákona NRSR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • občianska bezúhonnosť
 • vodičský preukaz skupiny B 
 • vynikajúci zdravotný stav - zdravotná spôsobilosť pre výkon zamestnania príslušníka MsP
 • komunikatívnosť, flexibilita
 • samostatnosť v práci
 • ovládanie práce s PC/Ms Office – Word, Excel, Internet/ pokročilá úroveň

 

Odporúčané predpoklady a kritériá:

 

 • prax v odbore bezpečnostné služby
 • znalosť právnych noriem na úseku správneho práva
 • zbrojný preukaz
 • aktivity na úseku organizovaného športu a telovýchovy vrátane streleckého športu  
 • aktivity v oblasti kynológie  
 • občianska angažovanosť na úseku ochrany verejného poriadku
 • aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania
 • občianska angažovanosť v oblasti profylaxie sociopatií 

 

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu povinne doložia:

 

 • žiadosť  o zaradenie do výberového konania
 • štrukturovaný profesijný životopis
 • maturitné vysvedčenie, príp. vysokoškolský diplom  - overená kópia
 • záujemcovia s odbornou spôsobilosťou: doklady o absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou PZ v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb., alebo náhradný doklad o vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej alebo vysokej škole v zmysle ustanovení  § 25 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb – overená kópia
 • záujemcovia bez odbornej spôsobilosti: čestné prehlásenie, ktorým sa uchádzač zaviaže do 3 mesiacov od prijatia  do zamestnania nastúpiť a absolvovať odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície a zároveň sa zaviaže, že všetky náklady súvisiace s odbornou prípravou si bude hradiť z vlastných zdrojov  
 • výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • potvrdenie praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania príslušníka mestskej polície (práca v trojzmennej prevádzke, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, zvýšená psychická a fyzická náročnosť, kategória práce 2 (B) v zmysle ustanovení § 31 ods. 3, písm. a/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia)
 • držitelia zbrojných preukazov: fotokópia platného zbrojného preukazu
 • záujemcovia, ktorí nie sú držiteľmi zbrojného preukazu: lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva 
 • fotokópia platného vodičského preukazu

 

Odporúčané, nepovinné písomné prílohy:

 

 • doklad o vzdelaní v odbore bezpečnostné služby
 • doklady o absolvovaní rozširujúceho, špecializačného, resp. zdokonaľovacieho vzdelávania v odbore bezpečnostné služby
 • doklad o dĺžke odbornej praxi  
 • pracovné hodnotenie od posledného zamestnávateľa
 • doklady preukazujúce aktivity na úseku organizovaného športu a telovýchovy vrátane streleckého športu  
 • doklady preukazujúce aktivity v oblasti kynológie
 • doklady preukazujúce angažovanosť na úseku ochrany verejného poriadku
 • doklady preukazujúce aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania
 • doklady preukazujúce angažovanosť v oblasti profylaxie sociopatií 

 

            Zamestnávateľ si vyhradzuje právo vyradiť z výberového konania uchádzača, ktorý v termíne na podanie žiadosti nesplní povinné kvalifikačné predpoklady, iné povinné kritériá alebo požiadavky, prípadne nepredloží povinné písomné podklady a prílohy.

 

 

Mzdové náležitosti:

 

v zmysle Zákona NRSR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

uchádzač bez odbornej spôsobilosti: platová trieda 4

uchádzač s odbornou spôsobilosťou: platová trieda 8

uchádzač s odbornou spôsobilosťou s vysokoškolským vzdelaním I. a vyššieho stupňa:platová trieda 9

 

Spôsob a lehota na podanie žiadosti a písomných podkladov:

 

v uzavretej obálke označenej: „Výberové konanie MsP – neotvárať!“ do 15:00 hod. dňa 21.08.2018 poštou, príp. kuriérnou službou na adresu Mesto Hnúšťa, ul. Francisciho č. 74, PSČ: 981 01 alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Hnúšti.

 

            Bližšie informácie k výberovému konaniu získate u náčelníka mestskej polície od 23.07. do 20.08.2018, v pracovné dni, v dobe od 10:00 do 14:00 hod. na tel čísle: 0905906797

 

Uchádzači, ktorí do 21.08.2018 splnia kvalifikačné a iné povinné kritériá a predpoklady a v stanovenom termíne predložia všetky povinné písomné podklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne, najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

 

Výberové konanie  sa uskutoční najneskôr dňa 07.09.2018, v zasadačke MsÚ v Hnúšti  Predpokladaný (nezáväzný) nástup do zamestnania je 15.09.2018. 

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť pracovnú zmluvu so žiadnym z uchádzačov vo výberovom konaní.

 

                                                                                                             primátor:

                                                                                                   Mgr. Michal Bagačka

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 23. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2018 11:24
Autor: Správca Webu